Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Zaradi neizpolnjevanja pogoja PCT uporabniki ne smejo ostati brez osebne asistence

Če se uporabniku osebne asistence odreče pomoč zgolj zato, ker ne bi izpolnjeval pogoja PCT, bi to pomenilo poseg v pravice invalidov iz 52. člena Ustave RS. Pristojno ministrstvo je stališču Varuha človekovih pravic Republike Slovenije pritrdilo in poskrbelo za ustrezno spremembo predpisa.

* * *

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je prejel večje število pobud, ki so se nanašale na izpolnjevanje pogoja PCT za uporabnike osebne asistence. Pobude so opozarjale na težave, ki jih je za osebe, ki niso prebolele covida-19 oziroma niso bile cepljene, predstavljala zahteva po testiranju na 48 oziroma 72 ur, in sicer tako glede dostopa do mest testiranja kakor tudi plačila takšnih testov.

Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Odlok), veljaven do 18. 9. 2021, je v tretjem odstavku 5. člena določal, da (med drugim) pogoja PCT ni treba izpolnjevati osebam, ki so vključene v storitev vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji. Odlok v prvem odstavku 6. člena določa, da se za čas opravljanja dela, za vse osebe, ki na kakršnikoli pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost, šteje, da za opravljanje dela izpolnjujejo pogoj PCT, če se presejalno testirajo s hitrim antigenskim testom (HAG) za samotestiranje, in sicer na delovnem mestu. Skladno z določbo tretjega odstavka 8. člena odloka samotestiranje s testi HAG zadošča tudi za udeležence izobraževanja odraslih, pri čemer se skladno z določbo prvega odstavka 10. člena Odloka iz državnega proračuna zagotavlja tudi finančna sredstva za plačilo testov.

Po mnenju Varuha uporabniki osebne asistence, izključno s stikom z osebnim asistentom zagotovo ne predstavljajo večje grožnje za širjenje covida-19 od oseb, ki so vključene v storitev vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji in gotovo ni razlogov niti, da bi bili obravnavani strožje kot zaposleni na delovnih mestih. Ob tem je treba tudi poudariti, da je za marsikaterega uporabnika osebne asistence lahko povsem neizvedljivo, da zagotovi prihod na mesto testiranja na vsakih 48 oziroma 72 ur, hkrati pa jim plačilo testa lahko predstavlja tudi izjemno veliko materialno breme. Tudi za posameznike, ki se zaradi svojega zdravstvenega stanja ne morejo cepiti, lahko predstavlja veliko težavo pridobivanje ustreznega zdravniškega potrdila.

Zato je Varuh Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) predlagal, da se za uporabnike osebne asistence zagotovi, da so opredeljeni kot izjema glede izpolnjevanja pogoja PCT oziroma vsaj, da se jim zagotovi možnost, da se jim kot pogoj PCT priznava testiranje s testi HAG za samotestiranje, ki pa naj jim bodo na voljo brezplačno, oziroma vsaj, da se jim nujno zagotovi testiranje s testi HAG na njihovem domu, pri čemer naj se tudi stroški takšnega testiranja krijejo iz državnega proračuna.

MDDSZ je pojasnilo, da se zaveda raznolikosti oviranosti uporabnikov storitev osebne asistence, zato je podalo predlog za spremembo Odloka in izvzem uporabnikov storitev osebne asistence iz izpolnjevanja pogoja PCT. Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka (Uradni list RS, št. 149/21) so bili uporabniki storitev osebne asistence določeni kot izjema od izpolnjevanja pogoja PCT v smislu izvajanja nujne osebne asistence. To pomeni, da uporabniku, pri katerem se izvaja nujna osebna asistenca, ni treba izpolnjevati pogoja PCT. Določanje »nujnosti izvajanja osebne asistence« je ministrstvo prepustilo izvajalcem osebne asistence, ki imajo vsakdanji vpogled v življenje in potrebe posameznega uporabnika. Ministrstvo meni, da je z navedeno izjemo zajelo vse tiste uporabnike storitev osebne asistence, za katere je testiranje po veljavnem odloku neizvedljivo ali oteženo. Preostali uporabniki osebne asistence pa se tudi sicer lahko gibljejo v javnem prostoru, kjer je po veljavnem odloku treba izpolnjevati pogoj PCT, zato izjema ne bi bila smiselna.

Na podlagi navedenega je Varuh ocenil, da ne bi smelo prihajati do težav pri izvajanju osebne asistence izključno zaradi razloga, ker uporabnik ne bi izpolnjeval pogoja PCT. Iz izpolnjevanja pogoja PCT z Odlokom je bila sicer izrecno izvzeta le »nujna osebna asistenca«. Kot je navedlo MDDSZ, je bilo določanje nujnosti prepuščeno izvajalcem osebne asistence. Nikjer niso opredeljeni kriteriji, kdaj je osebna asistenca nujna in kdaj ne. Zato po mnenju Varuha posamezni izvajalec osebne asistence zelo težko pojasni razloge, zaradi katerih bi bilo izvajanje osebne asistence opredeljeno kot nenujno. Pozneje Varuh ni bil seznanjen, da bi v praksi prihajalo do težav. 9.6-27/2021
Natisni: