Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Vlada pritrdila mnenju Varuha, ki že šest let ugotavlja nezakonito ravnanje stanovanjske inšpekcije

 

Stanovanjska inšpekcija (v nadaljevanju: SI) pri Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor (v nadaljevanju: IRSOP) ni sledila mnenju Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh), da mora nadzirati izvrševanje predpisov s področja stanovanjskih razmerij brez omejitev glede na vrsto lastnine večstanovanjske stavbe. SI je namreč svoje pristojnosti omejevala zgolj na večstanovanjske stavbe v etažni lastnini, za kar po mnenju Varuha ni najti zakonske podlage

Varuh je od leta 2010 dalje v letnih poročilih opozarjal, da mora SI nadzirati izvrševanje predpisov s področja stanovanjskih razmerij brez omejitev glede na vrsto lastnine večstanovanjske stavbe. Čeprav Državni zbor Republike Slovenije (v nadaljevanju: DZ) vsako leto priporoča realizacijo Varuhovih predlogov, se Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: Vlada) v svojih odzivnih poročilih za leto 2010 in 2011 o pristojnosti SI v večstanovanjskih hišah ni opredeljevala. Vlada je o tej problematiki pisala le v odzivnem poročilu za leto 2012, pa še to preko Ministrstva za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP), kjer pa je vztrajala na svojem prvotnem stališču, in sicer da ima SI pristojnosti le v večstanovansjkih hišah, kjer je vzpostavljena etažna lastnina. V letu 2013 se Vlada ponovno ni opredelila do Varuhovih ugotovitev in predlogov, v Informaciji o realizaciji priporočil DZ ob obravnavi devetnajstega rednega letnega poročila Varuha za leto 2013 in v odzivnem poročilu Vlade na dvajseto redno letno poročilo Varuha za leto 2014 pa je preko MOP znova zavrnila Varuhova priporočila.

Glede na navedeno je Vlada formalno doslej že dvakrat potrdila pravilnost stališč SI, ki vseskozi stoji na stališču, da ima pristojnosti le, če gre gre za večstanovanjske hiše v etažni lastnini. Vendar je slednje dejansko storila posredno preko MOP, ki ta mnenja podpira in zagovarja ter v sklopu celovitega odziva na Varuhova priporočila. V tej smeri se Vlada verjetno z obravnavano problematiko podrobneje ni seznanila. Varuh je menil, da gre pri obravnavni zadevi za vsebino, ki terja širši, poglobljeni ter individualni pristop. Zato je Varuh Vlado zaprosil, da se s tem podrobneje neposredno seznani, in kot Vlada, ne ponovno preko MOP, do nje tudi opredeli.

Vlada je to pot pritrdila mnenju Varuha, da je objekt inšpekcijskega nadzora vsaka večstanovanjska stavba ne glede na vrsto lastnine, saj v Stanovanjskem zakonu, niti v kakšnem drugem predpisu ni podlage za morebitne drugačne interpretacije. Varuh je po šestih letih uspel s svojim priporočilom. Zadeva je bila utemeljena. 9.2-37/2013

Natisni: