Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuhinja z ministrico Makovec Brenčičevo o številnih temah s področja vzgoje in izobraževanja

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je danes, 1. 7. 2015, na delovnem srečanju sestala z ministrico za izobraževanje, znanost in šport dr. Majo Makovec Brenčič.

Skupaj z namestniki in svetovalci pri Varuhu ter državno sekretarko, direktorjema direktoratov za osnovnošolsko in predšolsko vzgojo in za investicije in investicijsko vzdrževanje, vodjo sektorja za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in sekretarko v kabinetu so pregledali nekaj vsebin, ki jih obravnava Varuh in pričakuje ustrezne ukrepe ministrstva.

Zvočni posnetek skupne izjave po srečanju (MP3)


Govorili so o izobraževanju na domu, kjer Varuh pričakuje večji nadzor, da ne bi prihajalo do kršenja pravic otrok do izobraževanja, pogostejše preverjanje znanja učencev in s tem hitrejšo možnost detekcije napredka ali nazadovanja ter iskanja optimalnih pogojev za razvoj otroka. Varuh pričakuje tudi razmislek o uvedbi kriterijev usposobljenosti učiteljev na domu.

Pri problematiki nasilja v šolah Varuh spodbuja takšne rešitve, ki ne bodo reševanje teh primerov pretirano normirale, ampak bodo s protokoli nudile jasno oporo za ravnanje vsem, ki se v šolskem sistemu znajdejo v situacijah nasilja.
Spregovorili so tudi o pripravi predpisov, po katerih bo osebam, ki so bile obsojene za kazensko dejanje spolnega napada na mladoletno osebo, omejen vstop v šolski sistem.

Varuh želi, da se Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP) dopolni v določbi, ki določa spremljevalca gibalno oviranemu otroku tako, da bo tudi otroku, ki je usmerjen v prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom, mogoče dodeliti spremljevalca, in to zapisati tudi v odločbo o usmeritvi. Na področju otrok s posebnimi potrebami Varuh tudi želi, da bi imele šole možnost zaposliti strokovnjaka zdravstvenega profila, če to zahteva stanje otroka. Učne programe osnovnih in srednjih šol bi bilo treba dopolniti z vsebinami o posebnih potrebah. V pogovoru pa je svetovalka pri Varuhu Brigita Urh opozorila tudi na to, da nekateri učitelji, ki so določeni za izvajanje dodatne strokovne pomoči (DSP), nimajo ustreznih znanj in izkušenj, še posebej kritično naj bi bilo v srednjih šolah. Opozorila je še, da DSP vse prevečkrat izvajajo tudi učitelji, ki imajo premalo učne obveznosti ter da se močno čuti pomanjkanje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v severovzhodni Sloveniji.

Podrobneje so spregovorili tudi o iskanju rešitev v primerih, v katerih so vključeni najzahtevnejši učenci s čustvenimi in vedenjskimi težavami, posebej so izpostavili odprta vprašanja pri obravnavi čustveno in vedenjsko motenih Vzgojnem zavodu Planina in Vzgojnem zavodu Veržej. Predstavniki Varuha so opozorili tudi na problem razlikovanja mladostnikov, ki obiskujejo posebni program v socialno varstvenih zavodih v primerjavi s tistimi, ki obiskujejo ta program v vzgojno izobraževalnih zavodih in pričakujejo izenačitev pogojev.

Svetovalec pri Varuhu Gašper Adamič je opozorili, da osebe z motnjami v duševnem razvoju, ki v starosti med 18 in 26 let obiskujejo posebni program vzgoje in izobraževanja, ki jih izvajajo zavodi oziroma institucije s področja izobraževanja, zaradi določbe desetega odstavka 56. člena Zakona o osnovni šoli (ZOsn), nimajo pravice do brezplačnega prevoza med krajem bivanja in izobraževanja. To po mnenju Varuha predstavlja diskriminacijo teh oseb in kršitev prve alineje drugega odstavka 6. člena Zakona o izenačevanju možnosti invalidov. MIZŠ namerava primere preučiti in vključiti v sistem financiranja.

Varuh v vlogi Državnega preventivnega mehanizma med drugim opravlja tudi obiske v vzgojno varstvenih zavodih. Na podlagi opažanj in ugotovitev zahteva spremembe in dopolnitve Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP) ali sprejem drugega ustreznega predpisa, ki bi opredeljeval delovanje vzgojnih zavodov, tudi v izrednih vremenskih razmerah.

Ministrica je poudarila, da je bilo treba nekatere vsebine obravnavati na vladnem nivoju in se njihovega reševanja lotiti celostno, kar je mogoče le z usklajenim medresorskim sodelovanjem. Vzpostavili so že učinkovit dialog z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in v primerih zaposlovanja mladih projektu, financiranem z evropskimi sredstvi, med drugim predvidevajo medgeneracijsko izmenjavo izkušenj s poudarkom na mentorstvu starejših strokovnjakov tik pred upokojitvijo in pri vzpostavitvi karierne poti upoštevanje različnih neformalnih izkušenj.

Tudi z ministrstvoma za zdravje in pravosodje se lotevajo vprašanj obravnave otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami, iskanju rešitev za psihiatrični oddelek za tovrstne otroke in mladostnike, na kar že leta opozarja tudi Varuh. Skušajo razrešiti tudi vprašanje vstopne točke za obravnavo otrok s posebnimi potrebami.
Ob koncu sestanka sta se varuhinja in ministrica s svojimi sodelavci dotaknili še poteka sanacije povečane koncentracije radona v osnovnih šolah in vrtcih in svinca v nekaterih vrtcih.

Dogovorili sta se tudi, da jeseni pregledata stopnjo uresničitve vsa priporočil Varuha, ki se nanašajo na delo ministrstva, kot bo varuhinja to pred obravnavo letnega poročila Varuha za leto 2014 storila tudi z drugimi ministri.

Natisni: