Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh: Ustavno sodišče naj oceni ustavnost dokupa pokojninske dobe

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je 9. 7. 2015 vložil zahtevo za oceno ustavnosti četrtega odstavka 27. člena, prvega in drugega odstavka 38. člena ter prvega in drugega odstavka 391. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). Varuh izpodbija ustavnost ZPIZ-2 v delu, ki se nanaša na pravne učinke dokupa pokojninske dobe na položaj tistih zavarovancev, ki so pokojninsko dobo dokupili pred uveljavitvijo ZPIZ-2 na podlagi določb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je veljal do 31. 12. 1999 (ZPIZ/92), ter na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1). 

Varuh je zahtevo podal zato, ker so po njegovem mnenju določbe četrtega odstavka 27. člena, prvega in drugega odstavka 38. člena ter prvega in drugega odstavka 391. člena ZPIZ-2 ustavno sporna iz naslednjih razlogov:

  • poseg v načelo pravne in socialne države iz 2. člena Ustave Republike Slovenije,
  • kršitve načela enakosti iz 14. člena Ustave,
  • kršitve pravice do zasebne lastnine iz 33. člena Ustave,
  • kršitve pravice do socialne varnosti in pravice do pokojnine iz 50. člena Ustave, kršitve pravice do zaupanja v pravo in kršitev pričakovanih pravic.

Prav tako so zgoraj omenjene določbe ZPIZ-2 sporne z vidika 1. člena Protokola št. 1 k Evropski konvenciji o človekovih pravicah (EKČP) - varstvo lastnine.

Varuh se je za vložitev zahteve odločil, ker so se nanj obrnili številni posamezniki - pobudniki, ki so dokupili pokojninsko dobo za čas študija in opravljanja vojaškega roka zato, da bi se lahko prej upokojili, in sicer na podlagi pogojev iz zakona, ki je v času dokupa veljal, torej na podlagi ZPIZ/92 oziroma ZPIZ-1. Varuh ocenjuje, da je ZPIZ-2 prekomerno posegel v pravice tistih, ki so na podlagi določb ZPIZ/92 in ZPIZ-1 dokupili pokojninsko dobo. Z ureditvijo v ZPIZ-2 je bil izničen smisel dokupa pokojninske dobe za vse tiste zavarovance, ki so se za dokup odločili zato, da bodo lahko prej dosegli starostno upokojitev. Po uveljavitvi ZPIZ-2 pa se dokupljena pokojninska doba pri ugotavljanju pogojev za starostno upokojitev ne upošteva več.

Varuh predlaga, da Ustavno sodišče zaradi nesorazmernega posega v naštete ustavne in konvencijske pravice razveljavi izpodbijane določbe ZPIZ-2, če se nanašajo na pokojninsko dobo, dokupljeno pred uveljavitvijo ZPIZ-2. Predlaga tudi, da Ustavno sodišče določi način izvršitve, ki bo zagotavljal hitro in učinkovito vzpostavitev ustavno skladnega upoštevanja dokupljene pokojninske dobe pri odmeri pokojnin. V tem okviru ne bi smeli spregledati tudi položaja vseh tistih, ki se v nasprotju s pogoji, ki so veljali na podlagi ZPIZ/92 in ZPIZ-1 niso mogli upokojiti, ker jim ZPIZ-2 ni priznaval vštevanje dokupljene pokojninske dobe pri ugotavljanju, ali izpolnjujejo pogoje za starostno upokojitev. Glede na posebej hud poseg v pravice tistih, ki so dokupili pokojninsko dobo, pri presoji, ali izpolnjujejo pogoje za pridobitev starostne pokojnine, v zahtevi omenjamo še možnost, da bi Ustavno sodišče glede četrtega odstavka 27. člena ZPIZ-2 sprejelo interpretativno odločbo, ki bi ugotovila, da je ta določba v neskladju z Ustavo, če se nanaša na pokojninsko dobo, dokupljeno pred uveljavitvijo ZPIZ-2, torej na podlagi ZPIZ/92 in ZPIZ-1. Gre za kršitev pravic pobudnikov, ki jo je mogoče odpraviti na en sam ustavno skladen način, namreč tako, da se pri presoji, ali nekdo izpolnjuje pogoje za pridobitev starostne pokojnine, upošteva tudi dokupljena pokojninska doba, seveda pod pogojem, da je bil dokup opravljen pred uveljavitvijo ZPIZ-2.


Zahteva za oceno ustavnosti v celoti (PDF)Natisni: