Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh Svetina na matičnem delovnem telesu predstavil poročili institucije Varuha in DPM za leto 2019

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je danes, 7. oktobra 2020, v Državnem zboru RS na matičnem delovnem telesu Komisiji za peticije in enake možnosti, predstavil dve poročili za leto 2019, poročilo Varuha in poročilo o izvajanju nalog Državnega preventivnega mehanizma.

Varuh s sodelavci v letu 2019 ugotavlja 305 kršitev in drugih nepravilnosti, ki so se največkrat nanašale na načela dobrega upravljanja, otrokovih pravic, neupravičenega zavlačevanja postopka, pravne in socialne države in pa kršitev pravice do socialnega varstva. Te kršitve so ugotovili pri 48 različnih organih in podali 158 priporočil. "Pričakujem, da bodo organi, na katera so priporočila naslovljena - torej vlada in njena ministrstva, občine, državni zbor in drugi - kršitve in pomanjkljivosti odpravljali čim aktivneje in sproti. Nekatera priporočila ponavljamo že več kot 10 let in takšna ignoranca me skrbi," je ob predstavitvi pred poslanci matičnega delovnega telesa poudaril varuh Svetina.

Osrednji poudarek je varuh namenil socialnim zadevam, saj je bilo število teh v letu 2019 največje. Skrbi ga, ker se življenjske razmere v ustanovah, zlasti v domovih za starejše, zaradi pomanjkanja kadra poslabšujejo. Ponovno je opozoril, da so obstoječi kadrovski normativi v domovih za starejše nezadostni glede na naraščajoče potrebe po oskrbi in pomoči ter zahtevnejšo zdravstveno nego, ki jo potrebujejo uporabniki. Opozoril je, da neizvajanje deinstitucionalizacije pomeni kršitev Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov in poudaril nujnost sistemske uskladitve Zakona o socialnem varstvu, ki ureja družinskega pomočnika, pa Zakona o osebni asistenci, ki določa institut osebnega asistenta, in zakona, ki bo urejal dolgotrajno oskrbo. Opozoril je na nedopustnost diskriminacije invalidov in izrazil pripravljenost, da institucija Varuha človekovih pravic prevzame odgovornost in poslanstvo neodvisnega telesa za spodbujanje, varstvo in spremljanje izvajanja Konvencije o pravicah invalidov.

Na področju brezposelnih in zaposlenih ostaja nerešenih več vprašanj, je obžaloval. Skrbijo ga opozorila o pomanjkanju izvedencev klinične psihologije otrok in mladostnikov, psihiatrije, pedopsihiatrije, odgovorne v državi pa je tudi pozval, naj čim prej sprejmejo zakon, ki bo celostno urejal obravnavo otrok žrtev in prič kaznivih dejanj v Hiši za otroke - Barnahus. "S sodelavci priporočamo tudi, naj Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nemudoma zagotovi ustrezno usposobljene osebe za stalno delo z otroki z motnjo avtističnega spektra, saj za ta namen spremljevalec v sedanjem pomenu ni ustrezen," je javno pozval odgovorne.

Poudaril je še, da je pri uveljavljanju pravice do izražanja treba slediti etiki javne besede, in obžaloval, da na področju zdravstva ostajajo številna priporočila institucije Varuha neuresničena, prav tako na področju okolja in prostora.

Varuh človekovih pravic je pred matičnim delovnim telesom predstavil tudi poročilo Državnega preventivnega mehanizma za lani, ki je v letu 2019 obiskali 63 krajev odvzema prostosti in podal več kot 400 priporočil. "Vesel sem, ker lahko na splošno pohvalim relativno dobre odzive pristojnih organov na naše ugotovitve in priporočila. Z njimi smo večinoma zadovoljni, saj se pogosto aktivno odzivajo na naša priporočila in izkazujejo pripravljenost za sodelovanje," je ob predstavitvi poročila DPM za leto 2019 še povedal varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Celotna govora varuha Petra Svetine o vsebini letnega poročila in o nalogah DPM-ja.

 

 

Natisni: