Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh pričakuje nadaljevanje sanacije Zgornje Mežiške doline s posebno skrbjo pri preprečevanju novega onesnaževanja

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) že leta spremlja izvajanje Odloka o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini (Odlok). Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) je Varuh večkrat predlagal oziroma priporočil, da mora sanacija Zgornje Mežiške doline potekati nepretrgoma, sredstva za to pa se zaradi zdravja lokalnega prebivalstva, predvsem otrok, ne smejo zmanjševati. Predlagali smo še, da v letih do predvidenega konca izvajanja Odloka, MOP dosledno zagotovi predvidena sredstva ter tudi sredstva, ki so bila v preteklih letih zaradi varčevalnih ukrepov zmanjšana. Te predloge Varuha je MOP sprejel.

Varuh pa je posebej obravnaval tudi problematiko uporabe halde, t. j. peska, ki se proizvaja iz jalovine, nastale kot stranski produkt v procesu pridobivanja rudonosnega materiala, in sicer za namen sanacije, vzdrževanja in posipanja cest. V letih 2011 in 2012 je analiza vzorca tega materiala namreč pokazala bistvene prekoračitve vsebnosti kadmija in svinca. Urad RS za kemikalije (URSK) je takrat vodil inšpekcijski postopek in zaradi varovanja zdravja ljudi izdal inšpekcijsko odločbo o prepovedi prometa s tem peskom.

Ker je Varuh v letu 2018 dobil več obvestil, iz katerih je izhajalo, da se kontaminiran pesek še vedno uporablja tudi za posipanje cest, smo na URSK opravili ponovne poizvedbe in predlagali, da obravnavano zadevo ponovno preverijo in nas o morebitnih ugotovitvah ter ukrepih obvestijo. URSK je na podlagi naše intervencije že v začetku leta 2019 opravil nadzor, vendar kršitve namena in načina uporabe peska iz jalovine niso bile ugotovljene.

Ker nas je MOP v mesecu maju 2019 seznanilo, da na podlagi aktualne analize tal ocenjujejo, da je uporaba gradbenega materiala iz halde vir dodatnega onesnaževanja s svincem, smo to temo uvrstili tudi na dnevni red delovnega sestanka z ministrom za okolje in prostor Simonom Zajcem, ki je bil pri Varuhu 14. 6. 2019.

Na sestanku je bilo pojasnjeno, da so analize tal na nekaterih dvoriščih in bankinah cest, ki jih je opravila Agencija RS za okolje (ARSO), pokazale, da je uporaba gradbenega materiala iz halde vir dodatnega onesnaževanja s svincem. MOP o tem ni seznanilo URSK.

Nadalje je bil Varuh seznanjen, da je Vlada RS na seji 20. 6. 2019 sprejela letni program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini za leto 2019, kar Varuh pozdravlja, čeprav je vlada tudi to leto program sprejela z zamudo. Kot izhaja iz sporočila MOP, se glavni ukrepi bistveno niso spremenili, je pa predviden poostren nadzor nad gradbenimi posegi, ki se izvajajo v Mežiški dolini (preprečevanje prašenja, uporaba materialov, ki niso obremenjeni z nevarnimi snovmi).

Varuh ob tem ponovno opozarja, da država po eni strani sanira Zgornjo Mežiško dolino, hkrati pa dopušča dodatno obremenjevanje okolja. Znova poudarjamo tudi potrebo po učinkovitem in rednem nadzoru virov izpustov oziroma onesnaženja.

Varuh zato pričakuje, da bo MOP kot nosilno ministrstvo, pristojno za izvajanje sanacijskega Odloka, koordiniralo aktivnosti, ki bodo preprečile morebitno novo onesnaževanje na obravnavanem območju. Tako Varuh konkretno pričakuje, da bo MOP z rezultati analiz, ki jih je opravil ARSO seznanilo pristojne nadzorne organe, od njih pa pričakuje učinkovite ukrepe. S tem v zvezi je Varuh že naslovil predlog na MOP, obravnavano problematiko pa bo aktivno spremljal še naprej.

Natisni: