Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh pozdravlja podaljšanje javne razprave o Zakonu o varstvu okolja


Varuh človekovih pravic pozdravlja odločitev Ministrstva za okolje in prostor, ki je v petek, 13. 10. 2017, napovedalo drugo javno razpravo o osnutku prenovljenega zakona o varstvu okolja.

Med drugimi je tudi Varuh ministrstvo opozoril, da je bilo s prvo javno obravnavo omenjenega osnutka (od 10. julija do 11. septembra) zgolj formalno zadoščeno določbam 34.a člena trenutno veljavnega Zakona o varstvu okolja (ZVO-1), v skladu s katerim ima javnost pravico vpogleda in možnost dajanja mnenj in pripomb na osnutek predpisa v trajanju najmanj 30 dni. Varuh je ministrstvo opozoril, da gre za zelo obsežen zakon, ki je hkrati krovni na področju varovanja okolja, zato javna obravnava v času poletnih počitnic in še prvih nekaj dni novega šolskega leta, ni ustrezna in zadostna.

Pripombe smo imeli tudi na strukturo pripravljenega osnutka ZVO-2. Ta je namreč napisan na način, da si členi in poglavja, ki urejajo določeno problematiko, ne sledijo v istem vrstnem redu, kot v trenutno veljavnem ZVO-1, zato je spremembam zelo težko slediti. Obrazložitev za spremembe zakona, ki obsega kar 338 členov, pa je podana skopo, na eni sami strani in ne po členih, smo še opozorili ministrstvo.

Varuh je MOP-u posredoval mnenje, naj javnosti omogoči kakovostno obravnavo vsebine osnutka predpisa in olajša sodelovanje pri pripravi novega predpisa. Varuh je tudi ocenil, da mora objavljen osnutek zakona ZVO-2 slediti namenu Aarhuške konvencije in tudi določilom Resolucije o normativni dejavnosti, skladen pa mora biti tudi z Navodilom o postopku sodelovanja javnosti pri sprejemanju predpisov, ki lahko pomembneje vplivajo na okolje.

MOP-u je predlagali, da rok za posredovanje pripomb in predlogov na osnutek ZVO-2 ustrezno podaljša, osnutek dopolni z vsemi potrebnimi sestavinami, kar bo omogočalo kakovostno in učinkovito sodelovanje javnosti. Predlagal je tudi, da MOP poskrbi, da bo javnosti dejansko zagotovljena pravica od sodelovanja pri sprejemanju predpisov v skladu z veljavno ureditvijo in ne zgolj formalna zadostitev zakonskim določilom. O tem smo se 21.9.2017 na sedežu Varuha pogovarjali s predstavniki Direktorata za okolje.

Ministrstvo naj bi po javnih informacijah sedaj pripravilo nov osnutek prenovljenega zakona, ki bo vseboval tudi sestavine, ki so sicer zahtevane za predložitev zakona v vladno proceduro, med drugim oceno stanja, predlagane rešitve, primerjalno pravni pregled, posledice za gospodarstvo in obrazložitev po členih. Pripravilo in objavilo pa naj bi tudi korelacijsko tabelo s primerjavo veljavnega zakona in osnutka prenovljenega po členih.

Varuh ukrepanje ministrstva, kot rečeno, pozdravlja in pričakuje, da bo druga javna razprava potekala z upoštevanjem pripomb in priporočil Varuha.

Natisni: