Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh ministrici Fajonovi predstavil skrb za človekove pravice na mednarodnem parketu

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je ministrici za zunanje zadeve Tanji Fajon na spoznavnem srečanju v prostorih institucije Varuha predal letno poročilo varuha za 2021. Govorila sta o mednarodnih aktivnostih Varuha, posebej v vlogi nacionalne institucije za človekove pravice. »Ker smo v začetku leta 2021 pridobili status A po Pariških načelih (1993) o statusu nacionalnih institucij za človekove pravice, kar je tako za našo institucijo kot za državo zgodovinskega pomena, smo imeli v letu 2021 na Generalni skupščini Globalnega zavezništva nacionalnih institucij za človekove pravice (GANHRI) in Evropske mreže nacionalnih institucij za človekove pravice (ENNHRI) kot polnopravni član prvič tudi volilno pravico,« je varuh seznanil ministrico.

Varuh Peter Svetina je bil decembra 2021 kot eden sedmih direktorjev izvoljen v Upravni odbor direktorjev za Evropo v okviru Mednarodnega inštituta ombudsmanov (IOI), zato je ministrico seznanil tudi z okrepljenimi mednarodnimi aktivnostmi na tem področju.

Orisal ji je tudi delovanje Centra za človekove pravice, ki se med drugim ukvarja s spremljanjem uresničevanja človekovih pravic, pripravlja pa tudi izobraževalne vsebine in analize s področja človekovih pravic. Tako je v letu 2021 Center med drugim pripravil kratek vodič Kako in kdaj se lahko glede kršitev človekovih pravic pritožite na mednarodne odbore Združenih narodov in v zvezi s tem organiziral tudi spletni seminar. »Pripravil je tudi več mednarodnih priporočil, in sicer o stanju pravne države za Evropsko komisijo, vmesno alternativno poročilo Evropski komisiji za boj proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI), alternativno poročilo Svetovalnemu odboru o Okvirni konvenciji za varstvo narodnih manjšin in Nacionalno poročilo o stanju človekovih pravic migrantov na mejah v okviru ENNHRI,« je še dejal varuh. Seznanil jo je tudi, da se predstavniki Centra redno sestajajo tudi s Skupino strokovnjakov Sveta Evrope za ukrepanje proti nasilju nad ženskami in v družini (GREVIO), predvsem ob pripravi poročila glede uresničevanja Istanbulske konvencije v Sloveniji. Center pa se odziva tudi na številne pozive in vprašalnike organov Združenih narodov in drugih mednarodnih organizacij.

Varuh pričakuje, da vlada v skladu z ratificiranimi mednarodnimi pogodbami o človekovih pravicah pristojnim odborom, ustanovljenim po teh pogodbah, redno in pravočasno pošilja poročila o uresničevanju svojih obveznosti iz teh mednarodnih pogodb. »Slovenija še vedno zamuja z oddajo poročila po Mednarodnem paktu o kulturnih, ekonomskih in socialnih pravicah. Rok za oddajo poročila se je iztekel 30. 11. 2019,« je varuh povedal ministrici.

Varuh je ministrico seznanil tudi, da je Evropsko komisijo seznanil s svojimi pogledi na novelirano tujsko zakonodajo. Posebej pa je poudaril tudi dolgoletno stalno mednarodno sodelovanje institucije Varuha na področju preprečevanju mučenja in drugega ponižujočega ravnanja. Varuh na mednarodnem področju že vsa leta sodeluje tudi v okviru združenja ombudsmanov za pravice otrok ENOC, v združenju mediteranskih ombudsmanov, odnose pa krepi tudi v drugih mednarodnih združenjih in mednarodnih organizacijah ter se udeležuje različnih mednarodnih dogodkov.

Natisni: