Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh kritičen do razmer na stanovanjskem področju

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) v svojih letnih poročilih že več let opozarja na neustrezno urejeno področje stanovanjskih razmerij, posebej še upravljanja večstanovansjkih stavb. Naša priporočila niso bila sprejeta. Ker se pripravlja nova stanovanjska zakonodaja, omenjeno problematiko obravnavamo na lastno pobudo kot širše vprašanje. Pomanjkljiva ureditev na področju stanovanjskih zadev namreč po mnenju Varuha dopušča številne manipulacije, saj je nadzor na tem področju pomanjkljivo urejen in ima zato stanovanjska inšpekcija zelo omejene pristojnosti.

Z našimi ugotovitvami smo seznanili ter za pojasnila prosili Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). To nam je odgovorilo, da je tudi na podlagi priporočil Varuha pristopilo k izdelavi poglobljene analize izvajanja Stanovanjskega zakona (SZ-1), ki jo predvideva že sprejeta Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025 (ReNSP). Na osnovi te analize je bil pripravljen osnutek izhodišč za prenovo stanovanjske zakonodaje, ki je bil od 23. 3. 2017 objavljen na spletni strani MOP-a. Osnutek novega stanovanjskega zakona pa naj bi bil pripravljen do konca leta 2017.

Varuh je od MOP-a želel tudi pojasnila o sestavi delovne skupine za pripravo nove stanovanjske zakonodaje. Prejeli smo namreč več pritožb, da naj v njej ne bi bilo nobenega predstavnika etažnih lastnikov, v veliko večji meri pa naj bi bili v njej zastopani interesi upravljavskih podjetij.

Pojasnili so, da takšna delovna skupina v okviru MOP-a ni bila nikoli oblikovana. Spomladi 2016 je MOP objavil javno naročilo za pripravo izhodišč za novo stanovanjsko zakonodajo po posameznih področjih. Ponudnik je moral med drugim zagotoviti, da bo pri izdelavi naloge sodelovala strokovno usposobljena delovna skupina, ki jo bodo sestavljali vsaj trije strokovnjaki. Na objavljeno javno naročilo je prispela le ena ponudba, in sicer ponudba Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, ki je izpolnjevala vse formalne pogoje, zato je MOP z Inštitutom podpisal pogodbo. MOP nadalje pojasnjuje, da v projektni skupini sicer ni bilo predstavnika etažnih lastnikov, vendar kljub temu njihov interes ni bil spregledan, saj je skupina pri pripravi izhodišč morala upoštevati smernice, ki so bile nakazane v javni obravnavi sprememb in dopolnitev SZ-1 na področju upravljanja v začetku leta 2016.

Kljub temu, da MOP dodatno pojasnjuje, da se bodo v okviru priprave nove stanovanjske zakonodaje v največji možni meri upoštevali predlogi tako strokovne kot širše javnosti ter etažnih lastnikov, Varuh pojasnil MOP-a ne more v celoti sprejeti. Meni namreč, da je v postopkih priprave predpisov pristojno ministrstvo tisto, ki mora skrbeti, da so v pripravo ustrezno vključeni vsi tisti deležniki, ki jih problematika lahko kakorkoli prizadene, tako strokovna ter civilna javnost. Že iz Resolucije o normativni dejavnosti (ReNDej) izhaja, da je priprava oziroma sprejemanje predpisov poglavitna naloga državne uprave, torej ministrstev, pri tem ravnanju pa jim je vsekakor dobrodošla pomoč javnosti, civilne družbe ali posameznih strokovnjakov izven uprave. Vendar pa ti ne morejo in ne smejo opravljati nalog namesto njih, saj za to delo niso ustrezno usposobljeni, niti nimajo celovitega vpogleda v stanje področja. Varuh pa ob tem znova poudarja, da le sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov predstavlja izhodišče za njihovo kakovost in učinkovitost ter zagotavlja legitimnost sprejetih odločitev.

Pričakujemo, da bo MOP v nadaljnjem postopku priprave nove stanovanjske zakonodaje, ki naj bi bila pripravljena do konca letošnjega leta, v čim večji meri vključil širšo javnost, ne glede na to, da je izhodišča za pripravo obravnavane zakonodaje pripravil zunanji izvajalec. Na področju stanovanjskih zadev, ki se neposredno dotika na tisoče državljanov in kjer je že trenutno problematika pereča, je sodelovanje vseh deležnikov še toliko bolj ključnega pomena, saj bo le na ta način možno najti ustrezne rešitve oziroma kompromis vseh vpletenih, na podlagi katerega lahko pričakujemo izboljšanje stanja.  Ob tem Varuh pričakuje tudi realizacijo svojih priporočil podanih v letnih poročilih

Natisni: