Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh je za ohranitev oddaje Infodrom v dosedanjem obsegu

Varuha človekovih pravic RS (Varuh) so nevladne organizacije s področja otrokovih pravic seznanile, da TV Slovenija načrtuje temeljite spremembe v zasnovi oddaje Infodrom, ki je namenjena predvsem mladim in je s svojim konceptom že prepričala mednarodne ocenjevalce, vse bolj pa tudi domačo javnost.

Po prvi oceni Varuha napovedano krčenje oddaje Infodrom po svoji vsebini pomeni kršitev Konvencije o otrokovih pravicah, zato smo generalnega direktorja Radiotelevizije Slovenija mag. Marka Filija in direktorico TV Slovenija dr. Ljerko Bizilj zaprosili, da nas seznanita z razlogi, ki utemeljujejo omejitev oddaje Infodrom na enkrat tedensko in z načrti, kako nameravajo vrzel, ki bo s to spremembo nastala, zapolniti z vsebinami, ki bodo še naprej zagotavljale uresničevanje pravice otrok do participacije.

Varuh je v svojem pismu poudaril, da se v okviru svojih nalog zelo aktivno vključuje v vse projekte, ki neposredno ali posredno zadevajo položaj otrok in mladostnikov in uresničevanje njihovih pravic.

Varuh ocenjuje, da imajo mladi preko oddaje Infodrom v sedanji zasnovi dobro možnost za uresničitev pravice do participacije in pravice do informacij, ki jo otrokom zagotavljata 12. in 13. člen Konvencije o otrokovih pravicah. Menimo namreč, da je ravno ta pravica mladim v Republiki Sloveniji pogosto omejena ali celo nedostopna, zato je toliko bolj pomembno, da jim država preko svojih organov in organizacij ter javnih služb omogoči primerno informiranost ter možnost izražanja svojih stališč in razmišljanj.

Morebitno krčenje števila oddaj Infodroma bi po mnenju Varuha močno posegla v že uveljavljeno raven uresničevanja otrokove pravice do participacije in do dosegljivih in njim prilagojenih vsebin in informacij, saj zanjo ni ustrezne zamenjave. Število gledalcev oddaje pri vsebini, ki predstavlja izvajanje javne službe in neposredno uresničevanje otrokovih pravic, po naši oceni ne sme biti razlog za njeno omejitev, temveč nasprotno, pripomoči mora k iskanju še bolj zanimivih vsebin, ki bodo sčasoma k poslušanju, pa tudi k pripravi oddaje pritegnile ne samo mlade, temveč tudi starejše, ki jih tovrstna problematika zanima. 

Opozoriti želimo tudi na določbo 17. člena Konvencije o otrokovih pravicah, ki določa, da države pogodbenice priznavajo pomembno vlogo množičnih občil in otroku zagotavljajo dostop do informacij in gradiv iz najrazličnejših domačih in mednarodnih virov, zlasti tistih, katerih cilj je krepitev otrokove družbene, duhovne in nravstvene blaginje ter telesnega in duševnega zdravja. V ta namen morajo države pogodbenice (države, ki so konvencijo ratificirale) spodbujati javna občila k širjenju za otroka družbeno in kulturno koristnih informacij in gradiv v skladu z duhom 29. člena konvencije. Ta člen pa poudarja, da morajo vse oblike izobraževanja, kar prav gotovo oddaja Infodrom je, prispevati k popolnemu razvoju otrokove osebnosti, nadarjenosti ter umskih in telesnih sposobnosti; h krepitvi spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter načel, določenih z Ustanovno listino Združenih narodov; h krepitvi spoštovanja do otrokovih staršev, njegove kulturne identitete, jezika in vrednot, nacionalnih vrednot države, v kateri otrok prebiva, država, iz katere morda izhaja, in do civilizacij, različnih od njegove; k pripravi otroka na odgovorno življenje v svobodni družbi, v duhu razumevanja, miru, strpnosti, enakosti med spoloma in prijateljstva med vsemi narodi, etničnimi, narodnimi in verskimi skupinami in osebami staroselskega porekla ter h krepitvi spoštovanja do naravnega okolja.

Republika Slovenija se je z ratifikacijo omenjene konvencije zavezala, da bo vsebine za otroke v medijih širila in ne krčila, zato tudi organi in organizacije, ki izvajajo oblastne naloge ali pa opravljajo javno službo na določenem področju, ne morejo ravnati drugače.

Po preučitvi odgovora, ki ga pričakujemo v 10 dneh, bo Varuh sprejel dokončno stališče in z njim  seznanil tudi javnost.


Natisni: