Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

V dvomu o pravni naravi zahteve stranke mora organ o njej odločiti

Pobudnik je Varuha seznanil, da je na Ministrstvo za infrastrukturo (v nadaljevanju MZI) naslovil vlogo oziroma prošnjo za priznanje statusa stranke v postopku na podlagi 42. oziroma 43. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP). MZI pobudniku statusa stranke v trenutni fazi postopka ne priznava, pobudniku pa sporoča, da bo lahko postal stranka potem, ko bodo potrjene tehnične rešitve za izvedbo potrebnih ukrepov. Pobudnik navaja, da potrebuje status stranke v postopku, ker se bodo predvidena dela opravljala na njegovi nepremičnini. Pobudnik je izrazil skrb, da bo potem, ko bodo potrjene projektne rešitve, imel zelo malo ali nič možnosti, da doseže spremembe. Na svojo zahtevo za vstop v postopek pobudnik ni prejel odločbe. Glede na navedeno je Varuh na Direkcijo RS za infrastrukturo (v nadaljevanju Direkcija) v sestavi MZI naslovil več poizvedb.

Direkcija je Varuhu sporočila, da na navedenem delu ceste pripravlja projektno dokumentacijo za ureditev križišča državne ceste z občinsko cesto in nekategorizirano potjo ter sanacijo brežin. Projektna dokumentacija se pripravlja na podlagi 18. člena Zakona o cestah (v nadaljevanju ZCes-1), in sicer za vzdrževalna dela v javno korist, vse z namenom izvedbe izboljšav na navedenem križišču, ki so povezane z varnostjo javnih cest. Glede na to, da so predvideni posegi v območju oziroma varovalnem pasu državne ceste, kjer je raba prostora omejena, sta izdelava projektne dokumentacije in izvedba predvidenih ukrepov podvrženi Pravilniku za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (v nadaljevanju Pravilnik). Direkcija je menila, da pri navedenih delih ne gre za upravni postopek, zato pobudniku ni mogoče podeliti statusa stranke v upravnem postopku.

Varuh ni sprejel odgovora Direkcije glede (ne)odločitve o statusu pobudnika kot stranskega udeleženca oziroma stranke v postopku. Ne glede na to, ali pobudniku pripada status stranke oziroma stranskega udeleženca v postopku ali ne, je po mnenju Varuha potrebno o vlogi pobudnika odločiti. Pristojni organ mora namreč v skladu s prvim odstavkom 129. členom Zakona o upravnem postopku (ZUP) zahtevo stranke preizkusiti. Če organ ugotovi, da zadeva, na katero se vloga nanaša, ni upravna zadeva, jo s sklepom zavrže. Zoper sklep, s katerim organ zavrže zahtevo, pa je dovoljena pritožba. Direkcija je Varuha v odgovoru na gornje stališče obvestila, da bodo postopali skladno z našim napotkom tako, da bodo o vlogi pobudnika odločili, sklep pa nam bodo posredovali v vednost, kar so tudi (sicer po dodatni poizvedbi) storili. Odgovor Direkcije smo sprejeli kot ustrezen.

Pobudo smo šteli za utemeljeno. Ugotovili smo kršitev načela dobrega upravljanja.
5.7-75/2017
Natisni: