Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Ustavno sodišče na zahtevo Varuha razveljavilo določila Zakona o duševnem zdravju

Ustavno sodišče Republike Slovenije (US) je na seji 10. 6. 2015 razveljavilo del Zakona o duševnem zdravju (ZDZdr). Razveljavljen je tretji stavek drugega odstavka 74. člena, in sicer gre za določbo, ki opredeljuje, da za osebo, ki ji je odvzeta poslovna sposobnost, izda privolitev za sprejem v varovani oddelek njen zakoniti zastopnik. Razveljavilo pa je tudi tretji stavek tretjega odstavka 74. člena tega zakona, torej določbo, da lahko le zakoniti zastopnik osebe v varovanem oddelku kadar koli prekliče to soglasje oziroma zahteva, da se ta oseba odpusti z oddelka.

V zahtevi za oceno ustavnosti, ki jo je Varuh človekovih pravic RS (Varuh) vložil 27. 11. 2012, je sicer zapisal, da je izpodbijana določba, s katero se ureja sprejem osebe z odvzeto poslovno sposobnostjo v varovani oddelek socialnovarstvenega zavoda s privolitvijo njenega zakonitega zastopnika in preklic te privolitve, v neskladju s tretjim in četrtim odstavkom 5. člena EKČP ter 14., 19., 22. in 23. člena Ustave RS, ker nedopustno posega v človekove pravice ali temeljne svoboščine, saj osebi z odvzeto poslovno sposobnostjo ne zagotavlja sodnega varstva njene namestitve v varovanem oddelku socialnovarstvenega zavoda.  

US je hkrati tudi odločilo način zagotavljanja sodne kontrole odvzema prostosti osebam, ki jim je bila odvzeta poslovna sposobnost do drugačne zakonske ureditve oziroma do izteka roka začetka učinkovanja njegove odločitve ter postopanje socialnovarstvenih zavodov za vse obstoječe primere oseb, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost in so bile v varovane oddelek sprejete na podlagi obstoječe zakonske ureditve.

Varuh pozdravlja odločitev US, saj bo na ta način zagotovljeno večje (pravno) varstvo oseb z odvzeto poslovno sposobnostjo, odpravljen bo dvom v možnost, da bi bile te osebe prepuščene samovolji zastopnikov, zlasti pa bodo s sodnim nadzorom zmanjšane možnosti za morebitne zlorabe na tem področju.


ZAHTEVA ZA OCENO USTAVNOSTI OZIROMA SKLADNOSTI drugega in tretjega odstavka 74. člena Zakona o duševnem zdravju - ZDZdr (Uradni list RS, št. 77/2008)

Natisni: