Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Sprejem oseb z odvzeto poslovno sposobnostjo še neskladen z ustavo


Minilo je več kot leto dni od kar je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Varuha človekovih pravic (Varuh), Ustavno sodišče Republike Slovenije z odločbo št. U-I-294/12-20 z dne 10. 6. 2015 razveljavilo tretji stavek drugega odstavka in tretji stavek tretjega odstavka 74. člena Zakona o duševnem zdravju (ZDZdr). Ob tem je odločilo, da začne razveljavitev učinkovati po poteku enega leta od objave te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 46/2015 z dne 26. 6. 2015). Za takšno rešitev se je odločilo zato, ker je kompleksnost urejenih vsebin onemogočala takojšnjo razveljavitev ZDZdr v obravnavanem delu. Da bi zakonodajalcu zagotovilo dovolj časa, v katerem mora postopek sprejema oseb, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost, v varovane oddelke socialnovarstvenih zavodov urediti ustavnoskladno, z upoštevanjem razlogov te odločbe, je Ustavno sodišče učinkovanje razveljavitve odložilo za najdaljši mogoči rok enega leta. Da Ustavno sodišče tej odločitvi daje velik pomen z vidika varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kaže tudi uvrstitev te odločbe med pomembnejše odločitve tega sodišča v letu 2015.

Varuh opozarja, da je nedopustno, da zakonodajalec do izteka roka ni poskrbel za ureditev ustavnoskladnega postopka sprejema oseb, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost v varovane oddelke socialnovarstvenih zavodov. Na nujnost pravočasne spremembe ZDZdr kažejo tudi opozorila, ki jih Varuh prejema s strani sodnikov, ki o tovrstnih zadržanjih odločajo. Ob tem se (utemeljeno) tudi sprašujejo, če odločba Ustavnega sodišča ne zavezuje zakonodajalca.

Po naših informacijah se sprememba ZDZdr načrtuje šele za leto 2017. Ker nas je ta informacija presenetila, smo od Ministrstva za zdravje z dopisom z dne 13. 4. 2016 že zahtevali, da nas seznani z razlogi za takšno odločitev in z ukrepi, ki jih ministrstvo namerava sprejeti, da se omilijo posledice nespoštovanja roka, ki ga je Ustavno sodišče postavilo za (ustrezno) spremembo zakonodaje. Žal do 27. 6. 2016 zahtevanega odgovora ministrstva še nismo prejeli, zato želimo s tem obvestilom na izpostavljeno problematiko opozoriti tudi širšo javnost.

Natisni: