Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

(Pre)pozna pomoč centra za socialno delo

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnila pobudnica, ki ji je zaradi neplačevanja najemnine grozila deložacija iz stanovanja Javnega stanovanjskega sklada (JSS) Mestne občine Ljubljana. Ker je bila oseba s posebnimi potrebami, s številnimi zdravstvenimi težavami in brez svojcev, ki bi ji v nastali stiski lahko pomagali, smo na njen primer opozorili pristojni center za socialno delo (CSD) in jih prosili, naj nas seznanijo z dosedanjimi in še predvidenimi aktivnostmi za reševanje tega primera.

CSD je pojasnil, da v dogovoru z JSS že iščejo manjšo bivalno enoto, za katero bi lahko pobudnica s svojimi prihodki redno plačevala najemnino oziroma bo v njenem imenu za to skrbel imenovani skrbnik. Z JSS in upraviteljem se je začel dogovarjati tudi o razumnem roku, v katerem naj se pobudničin dolg poravna. Materialno stisko ji je CSD pomagal delno ublažiti z izredno denarno socialno pomočjo, pobudnico pa je napotil tudi na uveljavljanje pravice do varstvenega dodatka. Ker je CSD na podlagi novih ugotovitev in dokazil presodil, da je edina ustrezna možnost za zaščito pobudničinih pravic, koristi in interesov ter njene osebnosti odvzem poslovne sposobnosti in postavitev skrbnika, je na pristojno sodišče vložil zadevni predlog.

Glede na prejeta pojasnila CSD predvidevamo, da bo pobudničina stanovanjska in materialna stiska postopno rešena. Ob tem primeru žal ponovno ugotavljamo, da so institucije velikokrat prepozno obveščene o zadevah iz svojih pristojnosti ali da se nanje prepozno odzovejo. 3.6-2/2009

Natisni: