Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Postopkovna pravila zakona o pacientovih pravicah je treba spoštovati

Kršitelj: ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Kršitev: 14. člen Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP): Pravica do obravnave kršitev pacientovih pravic

Varuh je v primeru pobudnika, ki je zatrjeval kršitev pacientovih pravic, ugotovil, da je izvajalec zdravstvene dejavnosti s tem, ko pritožbe ni ustrezno obravnaval, neupravičeno posegel v njegovo pravico do obravnave kršitve pacientovih pravic.

* * *

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) se je seznanil s primerom pobudnika, ki je vključen v program substitucijskega zdravljenja na Centru za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog v enem od zdravstvenih domov (center). Pobudnik je s Centrom sklenil t. i. terapevtski dogovor, v okviru katerega se je med drugim zavezal, da se ne bo zadrževal v okolici centra. Ker se te točke dogovora, s katero se tudi sicer ni strinjal, ni držal, je center zoper njega ukrepal in sicer s spremembo pogostosti prihajanja po terapijo. Pobudnik je menil, da Center nima pravice posegati v njegovo svobodo gibanja in preverjati kje se zadržuje in se zaradi tega pritožil pri zdravstvenem domu.

Varuh je v postopku ugotovil, da zdravstveni dom k obravnavi pobudnikove pritožbe ni ustrezno pristopil. Na pritožbo mu je namreč posredoval le zelo splošen dopis, iz katerega ni bilo mogoče razbrati nič drugega kot le stališča centra do terapevtskega dogovora in s tem povezanih okoliščin, do konkretnih navedb pobudnika pa se niso opredelili, kar je Varuha navedlo k misli, da pritožbeni postopek ni bil izveden skladno z določbami Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP), ob predpostavki, da je bila pritožba usmerjena v varstvo pravic. 

Na Varuhovo ponovno poizvedbo v zvezi z upoštevanjem določb ZPacP je zdravstveni dom zapisal, da je bil postopek izveden skladno z določbo 56. člena tega zakona, saj so pritožbo šteli kot izraz nezadovoljstva. Varuh tovrstnemu razlogovanju ni mogel pritrditi. 56. člen ZPacP namreč določa postopek sprotnega razreševanje nesporazumov in sporov, ki ga je mogoče (kot jasno izhaja iz besedila prvega odstavka omenjenega člena) uporabiti le neposredno med zdravstveno obravnavo. Glede na navedeno te določbe ni mogoče uporabiti takrat, ko pacient jasno (pisno) izrazi nezadovoljstvo z obravnavo po tem, ko je ta že zaključena, ko je seveda treba uporabiti postopke prve obravnave kršitve pacientovih pravic, česar naslovni organ ni storil.

Ob upoštevanju navedenega je Varuh ugotovil, da je zdravstveni dom s tem, ko po prejemu pritožbe ni izvedel ustreznega postopka po ZPacP, posegel v pravico pobudnika do obravnave kršitev pacientovih pravic iz 14. poglavja ZPacP. Varuh je zato zdravstvenemu domu priporočil, da svoje zaposlene (ponovno) seznani z določbami ZPacP in zagotovi, da so te v pritožbenih postopkih dosledno spoštovane. 9.4-19/2021

Natisni: