Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Poročanje Radia Krka o Romih


Na Varuha človekovih pravic RS se je obrnil pobudnik, ki je opozoril na sovražni govor na Radiu Krka zoper tamkajšne Rome. Opozarjeni smo bili, da se Romi na spletni strani omenjenega radia načrtno pišejo z malo ("romi") namesto z veliko začetnico. Namesto izraza Romi pa se uporablja izraz "etnični". Besedila so po mnenju pobudnika hujskaška, Rome pa prikazujejo le v negativni luči.
Varuh je pobudnika opozoril na možnost kazenskega pregona po 297. členu Kazenskega zakonika, ki najhujše oblike zlorabe svobode izražanja, kot so javno spodbujanje ali razpihovanje narodnostnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva, razdora ali nestrpnosti, opredeljuje kot kaznivo dejanje. Hkrati pa smo ga seznanili še z ustreznimi določbami Zakona o medijih in možnostjo pritožbe na novinarsko častno razsodišče.


Glede na navedbe pobudnika je Varuh podal menje, da bi v konkretnem primeru lahko šlo za sovražni govor. Čeprav pravica do svobode izražanja pomeni, da novinarski prispevek lahko vsebuje tudi informacije, ki šokirajo, prizadenejo in vznemirijo posameznike ali skupine, pa le te ne smejo biti žaljive zaradi žaljivosti same, saj gre v takem primeru lahko za poseg v varstvo človekove osebnosti in dostojanstva oz. določene skupine, ki ji ti posamezniki pripadajo. Pisanje »romi« z malo in preimenovanje Romov v »etnični«, ki Romom odvzema lastnosti posebej varovane manjšine oz. etničnosti same in je v prvi vrsti namenjeno diskreditaciji omenjene skupine, nikakor ne more prispevati k temeljnemu poslanstvu medijev, ki je obveščanje javnosti, zadovoljevanje kulturnih, izobraževalnih in drugih potreb javnosti ter množičnega komuniciranja (2. člen, ZMed).  


Ustava RS  varuje svobodo izražanja, ki zagotavlja različnost mnenj,  ne varuje pa govora, ki bi eni skupini odvzemal etničnost in jo postavlja v neenak položaj z drugimi etničnimi skupinami v državi. Tako ravnanje je v nasprotju z ustavnimi načeli enakosti in demokratične ureditve v RS in v nasprotju z določbo 63. člena Ustave RS, ki prepoveduje spodbujanje k narodni ali drugi nestrpnosti ter razpihovanje tovrstnega sovraštva in nestrpnosti. 1.2 - 29/ 2014

Natisni: