Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Pokojnine častnikov nekdanje JLA

V začetku leta 2009 se je na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) ponovno obrnilo več nekdanjih častnikov nekdanje JLA (pobudniki) s skupnim pismom, katerega vsebina se je nanašala na zatrjevanje nepravilnosti pri njihovem upokojevanju. Zatrjevali so, da so bili kot častniki nekdanje JLA deležni diskriminacije in kršenja pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja vse od leta 1991, čeprav so državljani RS (po rodu ali po 40. členu ZDRS) in imajo v RS stalno prebivališče in ni bil nihče izmed njih kaznovan za kaznivo dejanje, povezano z njihovo vojaško službo. Pokojnino so pridobili šele po letu 1998, od leta 1991 do uveljavitve pokojnine po slovenskih predpisih pa niso prejemali pokojnine, niti niso bili zdravstveno zavarovani. Hkrati so še zatrjevali, da niti Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) niti Delovno in socialno sodišče v Ljubljani ne upoštevata odločitev Ustavnega sodišča RS (U-I-155/00, Up-49/05, Up-115/05, Up-1028/05, Up­190/01). Pobudniki so Varuhu predlagali, naj stori vse, da Republika Slovenija takoj zagotovi začetek izvajanja Sporazuma o vprašanjih nasledstva (MSVN), ki je bil ratificiran leta 2004 in katerega določila se morajo po 8. členu Ustave RS v delu, ki se nanaša na izplačevanje vojaških pokojnin lastnim državljanom, izvajati neposredno in da se z njimi sklenejo zunajsodne poravnave, pri čemer mora biti izpolnjen naslednji pogoj: pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja se jim morajo priznati na podlagi odločb, izdanih po vojaških predpisih z upoštevanjem prej navedenih odločitev Ustavnega sodišča RS. Pismo z enako vsebino so upokojeni častniki nekdanje JLA poslali tudi nekaterim drugim državnim organom (predsedniku Republike Slovenije, državnemu zboru in drugim).

Varuh je ob obravnavi pisma ugotovil, da navedene okoliščine in veljavna zakonodaja ne vzpostavljajo možnosti za (ponovno) ukrepanje. Varuh je že od začetka svojega delovanja obravnaval posamične pobude nekdanjih vojaških zavarovancev, med katerimi so bili tudi podpisniki tokratnega pisma. Glede odprtega vprašanja pobudnikov, kako naj se nekaterim od njih zagotovi pravica do pokojnine za obdobje med letoma 1991 in 1998, je Varuh zavzel stališče, da je to stanje že uredila novela ZPIZVZ iz leta 2006. Ta novela je temeljila na odločbi Ustavnega sodišča RS U-I-155/00. Dopolnitev zakona določa, da se upravičencu do pokojnine, ki je pridobil državljanstvo po 40. členu Zakona o državljanstvu Republike Slovenije, na njegovo zahtevo starostna, predčasna, invalidska oziroma vdovska ali družinska pokojnina, za katero je izpolnil pogoje iz četrtega odstavka 2. člena ZPIZVZ (nekdanji vojaški zavarovanci, ki jim je 18. 10. 1991 manjkalo največ pet let starosti ali pokojninske dobe za pridobitev pokojnine po vojaških predpisih), prizna in izplača za nazaj od dneva izpolnitve pogojev, če ni bil zavarovan, oziroma od prvega dne naslednjega meseca po prenehanju aktivne vojaške službe oziroma zavarovanja pri zavodu, vendar največ od 18. 10. 1991. Pozneje izplačani mesečni obroki pokojnine se upravičencu izplačajo v zneskih, ki bi jih prejel, če bi mu bili sproti izplačani v mesecih, za katere se izplačajo.

Pobuda ni bila utemeljena. Varuh ni štel za svojo pristojnost, da se opredeli do upravičenosti zahteve pobudnikov. V zvezi z obravnavano pobudo je še sprejel stališče, da je treba v pravni državi nesporazume in spore reševati v pravnih postopkih pred pristojnimi organi. Pri tem Varuh lahko sodeluje le v okviru svojih pristojnosti, določenih z zakonom. 3.1-5/2009

Natisni: