Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Pogoji za zasedbo uradniškega delovnega mesta na dvojezičnem območju

Pobudnica navaja, da so ji kršene pravice z določbo 79. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU), ki določa, da je treba pogoj znanja jezika narodne skupnosti določiti na vseh uradniških delovnih mestih v organih, ki so zavezani jezik narodne skupnosti uporabljati kot uradni jezik. Pobudnica je bila v natečajnem postopku za zasedbo prostega delovnega mesta na upravni enoti, ki pokriva dvojezično območje, zaradi neznanja jezika manjšine po svojem prepričanju diskriminirana kljub temu, da pod upravno enoto spadajo tudi naselja z izključno slovensko govorečim prebivalstvom. Po pobudničinem mnenju je takšna zakonska ureditev v nasprotju z določbo 14. člena Ustave RS, ki določa, da so vsem zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na okoliščine, med katerimi sta opredeljena tudi jezik in izobrazba. Pobudnica navaja še, da ji je zaradi veljavne zakonodajne ureditve kršena pravica do zaposlitve.

Po podrobni proučitvi navedb pobudnice in predpisov, ki urejajo navedeno področje, smo presodili, da zakonska ureditev ne posega v navedeno pravico. Vsi kandidati, ki kandidirajo za zasedbo uradniškega delovnega mesta na dvojezičnem območju, so namreč obravnavani enako in za vse velja enaka zahteva, da morajo poleg maternega obvladati še en jezik. Pogoj znanja dveh jezikov je na dvojezičnem območju enak za osebe, katerih materni jezik je slovenski ali jezik manjšine. Za zasedbo uradniškega delovnega mesta na dvojezičnem območju je poleg zahtevane izobrazbe tudi znanje dveh jezikov ustrezno priznano kot bistvena in odločilna poklicna zahteva. Brez izpolnjevanja tovrstnih pogojev namreč ne bi bilo mogoče opravljati pričakovanega dela skladno z zahtevami delovnega procesa. Pravice do zaposlitve v absolutnem smislu Ustava RS ne pozna. Ustava v 49. členu opredeljuje pravico do svobode dela, ki pa ne pomeni tudi pravice, da mora biti posamezniku zaposlitev zagotovljena. Pravica do svobode dela je podrobneje urejena v štirih odstavkih navedenega člena, pri čemer je v konkretnem primeru posebej pomembna določba tretjega odstavka, ki zahteva, da je vsako delovno mesto dostopno vsem pod enakimi pogoji. Tudi to merilo je z veljavno zakonodajo v celoti spoštovano, saj je pogoj za zasedbo delovnega mesta enak za vse prebivalce dvojezičnega območja in za vse prebivalce drugih območij, ki bi želeli kandidirati za konkretno delovno mesto.

Pobudo smo ocenili kot neutemeljeno, saj kršitve človekovih pravic nismo ugotovili, o čemer smo pobudnico tudi obvestili. 4.3-3/2009

Natisni: