Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Odvzem otrok - kdo je ravnal prav?

V medijih je bilo v zadnjem času veliko pisanja in komentiranja strokovnega dela centrov za socialno delo v zvezi z odvzemi otrok iz družine kot skrajnemu ukrepu, ki ga za zaščito otrok in njihovih pravic predvideva zakonodaja. Še zlasti po izdaji odločbe Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti o vrnitvi odvzetih sedmih otrok v družino so bili objavljeni različni komentarji in stališča. Njihova skupna značilnost je predvsem, da komentirajo odločitev, pri čemer pa argumentov, ki jo utemeljujejo ne poznajo.

Ostro kritiko odločitvi drugostopenjskega organa so namenili zlasti nekateri strokovnjaki socialnega dela, češ da je pravo premagalo stroko. Varuh ob tem opozarja, da nobeni stroki ni mogoče brezpogojno zaupati in verjeti v njeno nezmotljivost, zato v pravni državi tudi obstajajo pravni postopki, ki posameznikom jamčijo, da se morebitne strokovne in druge napake popravijo ali odpravijo. Ker tudi uporaba prava oziroma zakonodaje sama po sebi še ne jamči pravilne in pravične rešitve, se tudi otrokove pravice vedno in povsod merijo in ocenjujejo z uresničevanjem načela največje koristi otroka. Varuh ne dvomi, da sta tako center za socialno delo, kot ministrstvo, temu načelu sledila, njuna različna odločitev pa izhaja iz različne ocene ogroženosti otrok, torej dejanskega stanja. Drugostopenjski organ je ocenil, da  je bil sprejeti ukrep odvzema otrok pretiran oziroma nesorazmeren cilju.

Varuh se je seznanil z obema odločbama in ju ne komentira, meni pa, da bi se večini očitkov prvostopenjski in drugostopenjski odločbi izognili, če bi bila sprejeta ureditev, ki jo je predvidel na referendumu zavrnjeni Družinski zakonik. Le-ta je sledil varuhovim predlogom in priporočilom, naj se jasno razmeji pristojnost CSD-jev in sodišč in naj bodo CSD-ji pooblaščeni le za nujne ukrepe, ki so tudi časovno kratkotrajni, vsi kasnejši postopki pa naj potekajo pred sodiščem, ki lahko zagotovi vsem prizadetim enak položaj v postopku.

Varuh pričakuje, da bodo centri za socialno delo utemeljitve drugostopenjskega organa temeljito preučili in upoštevali kot usmeritev pri svojem nadaljnjem delu, saj jih kritike ne smejo odvrniti od uresničevanja svojega poslanstva. Varuh razume položaj strokovnih delavk in delavcev centrov za socialno delo, zato si tudi prizadeva, da se le-ta čim prej razreši z jasno razmejitvijo nalog in pooblastil.

Varuh bo Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti predlagal (MDDSZEM), naj pospeši pripravo nove zakonodaje z obravnavnega področja (ministrstvo sicer načrtuje nov družinski zakonik v jeseni 2014).

Natisni: