Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Od prosilca na javnem razpisu za dodelitev najemnih stanovanj so zahtevali potrdilospecialista psihiatra z navedbo diagnoze

Na javni razpis za dodeljevanje občinskih neprofitnih stanovanj se je prijavil pobudničin sin. Razpis je določal možnost uveljavljanja točk iz naslova duševnega obolenja, ki je vrednoteno s 50 točkami. Zaradi uveljavljanja točk na podlagi navedenega merila je predložil številna zdravniška potrdila, ki so med drugimi bolezenskimi težavami navajala tudi psihične težave. Občina z njimi ni bila zadovoljna in je udeležencu razpisa postavljala zahteve po dopolnitvi vloge s predložitvijo »pravega« zdravniškega potrdila. Kako nerazumne so bile njene zahteve, kaže dejstvo, da je potrdilo njegovega osebnega zdravnika z navedbami vseh zdravstvenih težav zavrnila samo zato, ker to ni bilo natiskano. Napisano je bilo lastnoročno in ga »niso znali prebrati«. Občina je pobudnico 12. 10. 2009 pisno pozvala, naj predloži zdravniško potrdilo specialista psihiatra, iz katerega bo razvidna diagnoza obolenja njenega sina. Pobudnica jih je opozorila, da tega ne smejo zahtevati, podatke pa je kljub vsemu posredovala. O tem je obvestila Varuha človekovih pravic RS (Varuh) in Informacijskega pooblaščenca RS (IP RS). Občina je nekaj dni za tem javni razpis razveljavila, pred tem pa pobudnico še obvestila, da se bo glede vprašanj, katere dokumente lahko upošteva kot dokazilo v postopku javnega razpisa, obrnila na Ministrstvo za okolje in prostor.

Ko smo pri občini preverjali okoliščine razveljavitve javnega razpisa, smo prejeli odgovor, v katerem so navedli, da so to storili zaradi neskladnosti njihovega Pravilnika o oddaji neprofitnih stanovanj z republiškim Pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem. Neskladnost naj bi bila v delu, ki se nanaša na ocenjevanje prednostnih kategorij prosilcev. Občina namreč lahko skladno z določbami Stanovanjskega zakona (SZ-1) in Pravilnika nameni del točk določeni kategoriji prosilcev, vendar mora to v javnem razpisu posebej opredeliti in določiti. Te možnosti občina ni upoštevala, ker naj bi bile prednostne kategorije prosilcev z vnaprej določenimi točkami vključene že v splošna merila za sestavo prednostne liste za neprofitna stanovanja.

Pomanjkljivosti razpisa in razloge za njegovo razveljavitev je ugotavljal tudi IP RS. Zahtevo občine pobudnici, naj predloži dokazila o duševnem obolenju njenega sina, je ocenil za neutemeljeno. Razpis ni vseboval obrazložitve za uvedbo dodatnega prednostnega merila (duševno obolenje) niti ni določal vrste dokazil, s katerimi se to merilo izkazuje. Zoper občino je bil na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) zaradi kršitve varstva osebnih podatkov udeleženca javnega razpisa uveden tudi inšpekcijski nadzor. IP RS je odgovorni osebi izrekel opozorilo, ker je v postopku zbiranja dokumentacije na javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem za uveljavljanje merila »duševna motnja« brez ustrezne pravne podlage zahtevala predložitev dokazil o duševnem obolenju, vključno s potrdilom specialista in navedbo diagnoze obolenja, s čimer so bile kršene določbe 13. člena ZVOP-1. V postopek ugotavljanja zakonitosti zbiranja dokazil o duševnem obolenju udeleženca javnega razpisa je bil vključen tudi Inšpektorat za javno upravo (IJU).

Čeprav se lahko strinjamo z občino, da je treba Pravilnik o oddaji neprofitnih stanovanj uskladiti z določbami SZ-1in njegovim podzakonskim aktom, Varuh glede na zbrana dejstva ugotavlja, da so bili pravi razlogi za odločitev občine o razveljavitvi javnega razpisa odzivi na pomisleke o pravilnosti postopka glede zbiranja dokazil. Od odgovora IJU (13. 10. 2009) do dneva preklica javnega razpisa sta minila samo dva dneva (15. 10. 2009). Varuh bo postopek ponovljenega javnega razpisa za dodeljevanje neprofitnih stanovanj, ki naj bi bil po zagotovilih občine izveden predvidoma v januarju 2010, spremljal še naprej. 9.2-16/2009

Natisni: