Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Občine ne izvajajo svojih obveznosti za reševanje stanovanjskih problemov svojih občanov


Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je zaradi hude stanovanjske stiske obrnila pobudnica in nas seznanila, da kljub temu, da ima sicer stalno prebivališče prijavljeno pri sorodnikih, prebiva v ropotarnici, kjer nima kopalnice, osnovnih sanitarij in vode. Iz dopisa, ki nam ga je posredovala in priloženih dokumentov, je bilo razvidno, da se je za pomoč že obračala na Občino Dol pri Ljubljani (občina).

Pri obravnavi pobude smo ugotovili, da je občina pobudnici na njeno prošnjo za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem odgovorila, da trenutno nima na razpolago prostih kapacitet. Varuh je menil, da je situacija, v kateri se je znašla pobudnica, tako resne narave, da je potrebno dodatno in poglobljeno sodelovanje občinskih organov za rešitev njenega stanovanjskega vprašanja. Preveriti je treba, ali obstaja možnost namestitve v bivalno enoto, pa tudi, ali je pobudnica upravičena do subvencioniranja tržne najemnine s strani občine. Z navedenim mnenjem smo seznanili občino.

Občina je tudi Varuhu odgovorila, da ima v lasti nekaj neprofitnih stanovanj, vendar so vsa zasedena in ne kaže, da bi v bližnji prihodnosti prišlo do sprostitve katerega izmed le-teh.

V obravnavo zadeve smo vključili še Center za socialno delo Ljubljana Moste - Polje (CSD). Le-ta je opravil ogled razmer, v katerih živi pobudnica. Tudi CSD je občini priporočil, da pobudnici pomaga pri reševanju situacije, v kateri se je znašla. Zaradi dodatne razjasnitve okoliščin in s ciljem, da se pobudnici čim prej pomaga, je Varuh sklical sestanek s predstavniki občine in CSD-ja. Na sestanku so bili sprejeti nekateri sklepi, med njimi, da bo občina aktivneje pristopila k reševanju problematike in stopila v kontakt s pobudnico ter ji pojasnila možne načine pomoči.

Občina je tudi po tem sestanku aktivnosti sprožila šele po večkratnem urgiranju Varuha, in sicer na način, da je v zvezi z obravnavano problematiko sklicala sestanek, na katerega je povabila sosede in sorodnike pobudnice. Pobudnica nas je seznanila, da se sestanka ne bo udeležila, saj je takšen pristop občine zanjo ponižujoč.
Tudi Varuh je menil, da bi tovrstno vabilo lahko pomenilo poseg v spoštovanje osebnega dostojanstva pobudnice in njene zasebnosti. Ugotovili smo, da sklic navedenega sestanka ni bil v skladu s sklepi, ki smo jih sprejeli skupaj z občino in CSD. Občino smo zato opozorili, da so njene pristojnosti na področju stanovanjskih zadev zelo jasno opredeljene v Zakonu o lokalni samoupravi in Stanovanjskem zakonu (SZ). V SZ je uzakonjena tudi obveznost in odgovornost občin pri zagotavljanju bivalnih enot, namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb. Občine so zadolžene za to, da na svojem območju zagotovijo ustrezno število bivalnih enot, s katerimi lahko rešujejo najbolj pereče stanovanjske probleme.

Glede na vse navedeno Varuh meni, da Občina Dol pri Ljubljani ne izvršuje svojih zakonskih obveznosti na področju stanovanjskih zadev, predpisanih v SZ in v Zakonu o lokalni samoupravi, v zadostni meri. Občini smo predlagali, da takoj pristopi k obravnavi navedene problematike in k izvrševanju svojih pristojnosti ter nalog na področju stanovanjskih zadev.

Občina se je na naš predlog ponovno odzvala samo s pojasnilom, da ne razpolaga z najemniškimi stanovanji, zato pobudnici le-tega ni bilo in ga še vedno ni mogoče dodeliti. Tako pobudnica, kljub utemeljenosti pobude, še vedno prebiva v povsem neprimernih razmerah.

Varuh ugotavlja,  da gre pri obravnavi tematike iz pobude za širšo problematiko. Slovenija je razdrobljena na številne občine, ki pa žal velikokrat niso sposobne izvajati vseh nalog, ki jim jih predpisuje veljavna ureditev. Za neizpolnjevanje zakonskih obveznosti občin pa tudi niso predpisane nikakršne sankcije. Varuh poziva vlado in državni zbor, da skladno s podanimi priporočili iz letnih poročil Varuha človekovih pravic RS takoj pristopita k sistemskim spremembam na področju stanovanjske zakonodaje. 9.2-35/2011

Natisni: