Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Občina je pobudniku odgovorila šele po posredovanju Varuha

Kršitelj: Občina Škocjan
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja

Pobudnika sta Varuha človekovih pravic seznanila z neodzivnostjo Občine Škocjan, na katero sta se že večkrat obrnila s svojimi vprašanji in predlogi, povezanimi s potjo, ki meji na njuna zemljišča. Varuh je pobudo štel za utemeljeno. Po proučitvi zadeve je zaključil, da je Občina Škocjan kršila načelo dobrega upravljanja s tem, ko pobudnikoma ni odgovarjala na vprašanja in predloge. Občina je sicer po posredovanju Varuha po šestih mesecih pobudnikoma odgovorila. Varuh ji je predlagal, da v prihodnje z vidika ustrezne komunikacije s posamezniki, ki se obrnejo nanjo, izvede ustrezne ukrepe, ki bodo zagotovili ne zgolj celostnega, ampak tudi pravočasen odziv na vprašanja in predloge občanov.

* * *

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je obravnaval pobudo, v kateri sta pobudnika zatrjevala, da sta se zaradi nejasnosti, nanašajočih se na status javne poti, ki poteka ob zemljiščih v njuni lasti, že večkrat obrnila na Občino Škocjan (občina) z vprašanji in prošnjami za pojasnila, nazadnje z dopisom po pooblaščenem odvetniku dne 26. 8. 2020. Odgovora naj ne bi prejela. Varuh je glede na navedeno občino prosil za pojasnilo, ali njuni očitki držijo, in v tem primeru še za navedbo razlogov, zakaj pobudnikoma ni bil posredovan odgovor in kdaj ga lahko pričakujeta. Občina je v svojem odgovoru Varuhu sporočila, da je do zakasnitve prišlo zaradi povečanega obsega dela zaradi razglašene epidemije covida-19, hkrati pa zaradi kadrovskih težav, do katerih je prišlo zaradi upoštevanja omejitev za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2.

Dolžnost občine, ki izhaja iz 17. člena Uredbe o upravnem poslovanju, je, da se na prejete dopise ustrezno, celovito in pravočasno odzove. Varuh razlogov, ki jih je občina navedla v obrazložitev neodzivnosti, ni mogel sprejeti, saj bi moral organ z ustrezno organizacijo dela poskrbeti za nemoten tek delovnega procesa. Varuhovo načelno stališče je, da je povečan obseg dela načeloma sicer lahko nekaj časa opravičen razlog za to, da organ ne postopa in odloča v razumnem roku, vendar ne več po poteku časa, ki je nujno potreben za organizacijsko in/ali kadrovsko prilagoditev povečanemu obsegu zadev.

Glede na navedeno je Varuh pobudo štel za utemeljeno. Po proučitvi zadeve je na podlagi 3. in 7. člena Zakona o varuhu človekovih pravic (ZVarCP) zaključil, da je občina kršila načelo dobrega upravljanja s tem, ko pobudnikoma ni odgovorila na vprašanja in predloge. Občina je sicer dne 22. 12. 2020, torej po šestih mesecih in šele po posredovanju Varuha, pobudnikoma odgovorila.

Varuh je občino s svojimi ugotovitvami seznanil in ji predlagal, da v prihodnje z vidika ustrezne komunikacije s posamezniki, ki se obrnejo nanjo, izvede ustrezne ukrepe, ki bodo zagotovili ne zgolj celostnega, ampak tudi pravočasen odziv na vprašanja in predloge občanov. 14.2-15/2020Natisni: