Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Ob svetovnem dnevu brezdomstva

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju Varuh) se s pojavom brezdomstva ukvarja že več let. O tem piše v svojih letnih poročilih o delu, na problematiko javno opozarja ter od pristojnih organov oblasti terja spremembe.

Ob vseh naših aktivnostih poudarjamo težave, ki jih imajo brezdomne osebe. Ostale so brez doma, so socialno izključene in ranjene v osebnem dostojanstvu. Prizadete so celotne družine, posebej hudo je za otroke.

Ne gre samo za kršitve pravice do primernega stanovanja in doma, temveč tudi s tem povezanih ostalih pravic, kot so pravice do zdravstvenega zavarovanja ter pravice do socialnega varstva. Zato je treba k reševanju problematike brezdomstva pristopiti takoj, z vso resnostjo in odgovornostjo. Število brezdomnih oseb narašča, spreminja se njihova struktura, saj je vedno več brezdomnih družin. Zato bi  država po mnenju Varuha morala sprejeti strategijo obvladovanja brezdomnosti.

Varuh skrbno spremlja ravnanje vlade ter ostalih pristojnih na tem področju. Tako je bil po dolgoletnih opozorilih Varuha v mesecu avgustu lani  končno sprejet  Zakon o prijavi prebivališča, ki olajšuje prijavo t. i. zakonskega prebivališča na naslovu občine, na območju katere posameznik prebiva (brez pogoja pridobivanja materialne pomoči oziroma pogoja, da organ soglaša s prijavo). Tako se ne bodo več dogajali primeri, ko je posameznik zaradi izgube stanovanja in nastopa brezdomstva izgubil pravico do zdravstvenega zavarovanja in tudi pravico do socialnega varstva.

Na zahtevo Varuha pa je Ustavno sodišče Republike Slovenije v mesecu maju lani sprejelo odločitev, da je 28. člen Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v nasprotju z Ustavo ter da se upravičencem do subvencije v tržnih in hišniških stanovanjih, ki izpolnjujejo dohodkovne in in druge pogoje za pridobitev neprofitnega stanovanja, prizna tudi subvencija do priznanje neprofitne najemnine na način, kot je določen za subvencije neprofitnih najemnin.

 

Več o temi na spletni strani Varuha človekovih pravic RS:

07.10.2016 - Ob svetovnem dnevu brezdomcev Varuh kljub nekaj malim uspehom lastnih prizadevanj pogreša strategijo države

17.03.2016 - Varuhinja pozvala državo k sistematični ureditvi problematike brezdomnih

10.12.2015 - Bilten: Odprimo vrata dostojanstvu zaposlenih in brezposelnih

27.11.2015 - Namestnica varuhinje v Kopru o brezdomstvu

06.10.2015 - Pred svetovnim dnevom o brezdomstvu z očmi Varuha in mreže za brezdomne

16.06.2015 - O brezdomstvu na srečanju s civilno družbo in centri za socialno delo

12.03.2015- Na kongresu o brezdomstvu varuhinja o oblikah brezdomstva skozi pogled Varuha

28.09.2011 - Pri Varuhu danes predstavniki civilne družbe, ki pomagajo brezdomnim

26.10.2010 - Problematika brezdomstva osvetljena na srečanju s civilno družbo

22.04.2004 - Revščina in socialna izključenost oziroma vključenost

Natisni: