Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Nesporazum: od zahteve do izdaje potrdila preteklo več kot eno leto

Na Varuha se je obrnil pobudnik, ki nam je sporočil, da je na MDDSZ v oktobru 2016 naslovil zahtevo po izdaji potrdila o tem, da je MDDSZ v pritožbenem postopku v drugi zadevi odločilo šele po preteku enega leta. V zvezi s tem se je pobudnik v aprilu 2017 zaradi »molka organa« tudi osebno oglasil na MDDSZ, vendar potrdila ni prejel, kljub temu, da mu je bilo zagotovljeno, da bo njegova zahteva posredovana vodji pristojnega sektorja.

Varuh je skladno s svojimi pristojnostmi na MDDSZ naslovil poizvedbo glede postopka obravnave pobudnika. Ministrstvo se je na našo poizvedbo odzvalo in Varuhu sporočilo, da je obravnavalo pobudnikovo pritožbo zaradi molka organa, na nadaljnje dopise pa mu niso odgovorili, saj skladno z Uredbo o upravnem poslovanju, organ ni dolžan v nedogled pripravljati odgovorov, temveč le, dokler je to še smiselno oziroma smotrno in dokler vsebine niso izčrpane.

Varuh je po podrobni preučitvi dopisa MDDSZ ugotovil, da je med navedenim ministrstvom in pobudnikom prišlo do nesporazuma. Pobudnik je v komunikaciji z ministrstvom uporabljal izraz »molk organa«. Menili smo, da gre v tem primeru za neustrezen izraz prava neuke stranke, saj je bilo iz zahtevka pobudnika namreč razvidno, da želi le potrdilo, da MDDSZ o njegovi pritožbi ni odločilo v zakonskem roku. MDDSZ smo predlagal, da ponovno stopi v stik s pobudnikom in ugotovi njegovo resnično voljo.

Ministrstvo je priporočilu Varuha sledilo in na pobudnika naslovilo dopis, v katerem smo zapisali, da o njegovi pritožbi ni bilo odločeno v zakonskem roku. Kljub temu, da je do zamude pri izdaji potrdila prišlo deloma tudi zaradi nesporazuma, je Varuh v zvezi z dolgotrajnostjo postopkov in komunikacijo s pobudnikom ugotovil, da je v predmetni zadevi prišlo do kršitve načela dobrega upravljanja. 5.7–69/2017
Natisni: