Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Neodgovarjanje Občine Idrija na dopis

Uredba o upravnem poslovanju v 18. členu določa, da mora organ odgovoriti na vse dopise, ki jih prejme v fizični ali elektronski obliki, razen če so šikanoznega značaja, in sicer najkasneje v 15-ih dneh po prejemu dopisa. Če tako ne ravna, gre za ravnanje, ki je v  nasprotju z načeli dobrega upravljanja.

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) se je obrnila pobudnica zvezi s prodajo njenih solastnih nepremičnin Občini Idrija (v nadaljevanju: Občina).

Iz pobude in priložene dokumentacije je izhajalo, da je Občina oktobra 2015 sprejela pobudničino ponudbo za prodajo njej solastnih nepremičnin. Občinski svet Občine pa je na svoji redni seji decembra 2015 sprejel tudi sklep, da Občina kupi navedene nepremičnine v celoti. V vmesnem času se je pobudnica glede realizacije pogodbe preko elektronske pošte in telefonsko večkrat obračala na Občino Idrija, kjer so ji pojasnjevali, da je postopek v teku. Z elektronskim dopisom v novembru 2016 je pobudnica nato od Občine zahtevala, da ji pojasni, ali in kdaj bo odkupila predmetne nepremičnine, vendar odgovora s strani Občine ni dobila.

Po večkratnih urgencah tudi s strani Varuha, je Varuh dne 13. 7. 2017 prejel pojasnilo Občine Idrija o razlogih, zakaj v več kot letu dni še ni prišlo do sklenitve kupoprodajne pogodbe s pobudnico. Ker je Občina o navedenem obvestila le Varuha, ne pa pobudnice, je Varuh izjemoma posredoval odgovor Občine tudi pobudnici.

Pobudo pa smo šteli za utemeljeno. Na Občino pa smo poslali dopis, s katerim smo jo opozorili na obveznost ravnanja, skladnega z 18. členom Uredbe o upravnem poslovanju, ki izrecno določa, da mora organ odgovoriti na vse dopise, ki jih prejme v fizični ali elektronski obliki, razen če so šikanoznega značaja, in sicer najkasneje v 15 dneh po prejemu dopisa, če je iz dopisa razviden naslov pošiljatelja oziroma v tem roku izdati vsaj obvestilo o nadaljnjem ukrepanju/postopanju. 5.4 - 3/2017

Natisni: