Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Neodgovarjanje ministrstev v primeru zatrjevanih nepravilnosti v postopku sprejemanja občinskega podrobnega prostorskega načrta

Kršitelj: Ministrstvo za okolje in prostor | Ministrstvo za kulturo
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja | 44. člen Ustave RS - Sodelovanje pri upravljanju javnih zadev
Priporočilo: Ministrstvi naj dosledneje upoštevata načelo javnosti iz Zakona o prostorskem načrtovanju in spoštovanju Uredbe o upravnem poslovanju, po katerem je treba odgovarjati najkasneje v 15-ih dneh.

Na Varuha se je glede prenove Plečnikovega stadiona za Bežigradom in predvidene pozidave zelenic na severni strani stadiona obrnil predstavnik Koordinacijskega odbora stanovalcev Fondovih hiš (odbor), ki se je aktivno vključeval v postopke sprejemanja občinskega podrobnega prostorskega načrta za to območje (OPPN). Seznanil nas je tudi z zahtevo Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) po nadzoru nad postopanjem Mestne občine Ljubljana v zvezi z dopolnjenim osnutkom za OPPN. Glede navedene problematike, zlasti pa glede zatrjevanega neupoštevanja Odloka o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena (Odlok), se je pobudnik obrnil tudi na Ministrstvo za kulturo (MK). Odgovora na svoje dopise pobudnik ni prejel niti s strani MOP-a niti od MK-ja.

Po posredovanju Varuha je pobudnik po skoraj štirih mesecih prejel odgovor MOP-a, MK pa je v odgovoru Varuhu navedlo, da pobudniku na dopis ni odgovorilo, ker iz dopisa ni bilo moč razumeti konkretnega vprašanja, pač pa so bila navedena stališča odbora glede neusklajenosti dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega poročila z Zakonom o varstvu kulturne dediščine in Odlokom.

Ker so bila pojasnila MK nesprejemljiva, MOP pa jih sploh ni podal, je Varuh oba organa pozval k doslednejšemu upoštevanju načela javnosti, ki je opredeljeno tudi v Zakonu o prostorskem načrtovanju in je podlaga pri vodenju postopkov, v katere se je poskušal vključevati pobudnik. Obe ministrstvi smo pozvali tudi k doslednemu spoštovanju Uredbe o upravnem poslovanju, ki določa, da je treba na vsako pismo ali vprašanje odgovoriti najkasneje v 15-ih dneh.  

MK je predlog Varuha sprejelo. Zagotovilo je, da ga bo tudi v prihodnje upoštevalo, vendar je pobudnik prejel njihov odgovor šele letos po ponovnem posredovanju Varuha. MOP pa je v odgovoru navedlo, da se strinja, da je sodelovanje civilne družbe v postopkih odločanja pomembno ter da je njihov cilj v čim večji meri vključiti civilno družbo v pripravo planov.

Med obravnavo pobude nas je pobudnik seznanil, da je po prejetju odgovora MOP-a na ta organ ponovno naslovil opažanja o neustreznosti okoljskega poročila oziroma zatrjevane kršitve materialnih predpisov pri okoljskem poročilu za OPPN, vendar odgovora MOP-a tudi tokrat ni prejel.

Na MOP smo ponovno naslovili poizvedbo, v kateri smo jih pozvali, da pobudniku čim prej odgovori. Pobudnik je namreč z domnevnimi nepravilnostmi v predmetnem okoljskem poročilu na srečanju s predstavniki civilne družbe s področja okolja in prostora seznanil tudi ministra za okolje in prostor, prof. dr. Roka Žarnića. S strani ministra mu je bilo ob tej priložnosti pojasnjeno, da svoja opažanja pisno posreduje na MOP, ki se bo nato do njih vsebinsko opredelilo.

Po posredovanju Varuha je MOP pobudniku končno vsebinsko odgovorilo na njegove dopise. Primer kaže na to, kako dejansko poteka (ne)sodelovanje civilne družbe v okoljskih in prostorskih zadevah, hkrati pa ponazarja delovanje Varuha pri pridobivanju vsebinskega odgovora od pristojnega ministrstva. 7.2-27/2010

Natisni: