Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Nedelujoči klicni sistem in zaklepanje oddelka v bolnišnici

Bolnica na postelji v bolnišnici

Pobudnik je Varuhu podrobno izrazil nestrinjanje z zdravljenjem svoje matere na Oddelku za nevrološke bolezni v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor (oddelek), kjer je ta tudi umrla. Do vseh podrobnosti se Varuh ni opredeljeval, opredelil pa se je do navedb pobudnika in pojasnil oddelka glede nedelujočega klicnega sistema in zaklepanja oddelka. Ugotovil je, da delovanje klicnega sistema ni bilo ustrezno, kar so potrdile tudi ugotovitve Komisije za izredni notranji nadzor. Oddelek je bil ob določenih urah dneva in ponoči zaklenjen, ključ pa je shranjen pri osebju. Varuh pa ocenjuje, da mora biti pacientom zagotovljen izhod, če in ko to želijo, saj lahko v nasprotnem primeru takšno ravnanje pomeni omejitev svobode gibanja. Varuh od bolnišnice pričakuje, da ustreznemu delovanju klicnega sistema nameni več pozornosti in da poišče boljšo rešitev z vidika možnosti samostojnega odhoda pacientov z oddelka.

* * *

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) se je obrnil pobudnik, ki se ni strinjal z zdravljenjem svoje matere. Pobudnikova mati je bila hospitalizirana in je pozneje umrla na Oddelku za nevrološke bolezni v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor (oddelek). Pobudnik je v svojem pismu opisal okoliščine materinega zdravljenja, izrazil nestrinjanje z ravnanjem zdravstvenega osebja pri tem, nestrinjanje s komunikacijo oddelka in bolnišnice s svojci ter izpostavil neprimeren odnos osebja do njegove matere. Pobudnik je poudaril, da je oddelek, kjer se je zdravila njegova mati, zaklenjen in da klicni zvonci ob bolniških posteljah v času materinega zdravljenja niso delovali. Po materini smrti je pobudnik zahteval vpogled v njeno zdravstveno dokumentacijo, iz katere pa je razbral stvari o njenem stanju, ki so ga pretresle.

Varuh je v okviru svojih pristojnosti na oddelek naslovil več poizvedb. Opredelil se je do navedb pobudnika in pojasnil bolnišnice, ki zadevajo nedelujoč klicni sistem in zaklepanja oddelka.

Bolnišnica je pojasnila, da je klicni sistem v času hospitalizacije pobudnikove matere deloval. Do okvare sistema je prišlo nekaj mesecev po hospitalizaciji pobudnikove matere. Komisija za izredni notranji nadzor (Komisija), ki je izvedla nadzor dobrih šest mesecev po domnevni odpovedi klicnega sistema, pa je ugotovila, da klicne naprave še vedno ne delujejo oziroma naj bi delovale le delno. Bolnišnica je še pojasnila, da je bil klicni sistem dotrajan. Ko ni več deloval z glasovnim signalom, ampak le s svetlobnim, so zagotovili začasno možnost klica s SOS tipkami. Bolnišnica ima sicer sistem javljanja okvar, kadar pride do napake v delovanju katerekoli naprave. Oddelek je še sporočil, da naj bi medicinske sestre po vseh bolniških sobah na dve uri izvajale obhode.

Zaklepanje oddelka po navedbah oddelka sodi v sklop zagotavljanja varnosti pacientov, zaposlenih, osebne lastnine in organizacijske enote. Kot so pojasnili, pacient lahko zapusti oddelek kadarkoli želi in če njegovo zdravstveno stanje to dopušča. Ključe hrani osebje oddelka. Ob sprejemu so pacient in njegovi svojci seznanjeni s hišnim redom zavoda, ki v 5. členu opredeljuje, da je pacientom zagotovljen dnevni in nočni počitek. Vhodi na oddelek so v času počitka praviloma zaklenjeni. Dnevni počitek je čas od kosila do časa obiskov in nočni počitek med 22. in 6. uro zjutraj. Podpisana soglasja se interpretirajo kot soglasje za strinjanje z obravnavo, kar vključuje tudi hišni red zavoda. Ker je zaklepanje opredeljeno v hišnem redu, ga osebje posebej ne evidentira.

Varuh je prepričan, da je klicni sistem pomemben varnostni ukrep in klicni zvonci zagotavljajo večjo stopnjo varnosti pacientov. Varuh je ugotovil, da klicni sistem na oddelku ni deloval ustrezno, četudi naj bi po navedbah bolnišnice v času hospitalizacije pobudnikove matere ta vendarle deloval. Nedelovanje oziroma delno delovanje klicnega sistema potrjujejo tudi ugotovitve Komisije. Če pride do nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja pacienta je klicni zvonec edini stik s pomočjo, saj obhod medicinskega osebja na dve uri v takih primerih ni zadosten. Varuh je še predlagal, da naj bolnišnica posveti posebno pozornost nadziranju, da osebje ne bi klicnega zvonca odstranilo pacientu, ki ga uporablja pogosto (po oceni osebja morebiti neupravičeno).

V zvezi z zaklepanjem oddelka ob določenih urah dneva in ponoči z vidika varnosti pacientov (ne obiskovalcev) pa je Varuh izrazil prepričanje, da mora biti pacientom zagotovljen izhod iz oddelka, če in ko to želijo, saj v nasprotnem takšno ravnanje lahko pomeni omejitev svobode gibanja pacienta. Tovrstno omejevanje gibanja je v skladu z ZDZdr dopustno le v psihiatričnih bolnišnicah v oddelkih pod posebnim nadzorom in v socialnovarstvenih zavodih v varovanih oddelkih. Fizično zaklepanje oddelka bi lahko bilo sporno tudi z vidika požarne varnosti, saj je ključ za odklepanje vrat shranjen pri osebju in pacientom ni neposredno dosegljiv. Če jim osebje ne omogoči dostopa do ključa, pacienti oddelka ne morejo zapustiti. Varuh se zaveda, da je pri tem seveda treba vzeti v ozir zdravstveno stanje pacientov.

Varuh je pobudo ocenil za utemeljeno. Ugotovil je, da je bolnišnica delovanju klicnega sistema posvetila premalo pozornosti, saj dobrih šest mesecev klicni sistem ni deloval oziroma je le delno deloval. Varuh tudi meni, da mora biti pacientom zagotovljen izhod iz oddelka, če in ko to želijo, saj v nasprotnem takšno ravnanje lahko pomeni omejitev svobode gibanja pacienta. Varuh od bolnišnice pričakuje, da ustreznemu delovanju klicnega sistema nameni več pozornosti in da poišče boljšo rešitev z vidika možnosti samostojnega odhoda pacientov z oddelka. 9.4-32/2022

Natisni: