Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Namestnica varuhinje v Portorožu o vlogi Varuha pri delovanju javne uprave


Namestnica varuhunje človekovih pravic dr. Kornelija Marzel se je udeležila 36. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti z naslovom Odgovorna organizacija. Konferenco je organizirala Fakulteta za organizacijske vede Kranj, Univerze v Mariboru in je potekla v dneh od 22. do 24. 3. 2017 v Portorožu. Predstavljeni so bili številni referati, tako s področja gospodarstva kot tudi iz domačega in tujega javnega sektorja.

Poudarjeno je bilo, da mora odgovorna organizacija izkazovati odgovornost do ključnih dejavnikov, kot so zaposleni, stranke, kupci, poslanstvo, strategija, procesi, tehnologija, razvoj in drugi. Ravnanje posamezne organizacije ni vezano samo na lokalno okolje, pač pa ima učinke tudi v mednarodnem okolju. Pri tem pa imajo pomembno vlogo materialne okoliščine, komunikacija, znanje in kompetence, prav tako pa tudi poštenje vsakega posameznika. Izmenjava dobrih praks je pomenila odlično priložnost za nadaljnji korak na poti k odgovorni organizaciji.

Na konferenci je namestnica varuhinje predstavila prispevek z naslovom Pomen legalnosti in legitimnosti pri spoštovanju človekovih pravic ter zagotavljanju dobre uprave.

Poudarila je, da ima Strategija razvoja javne uprave 2015 –2020, ki jo je Vlada Republike Slovenije sprejela v letu 2015, namen modernizirati javno upravo. Omenjena strategija izhaja iz skupnega cilja povečati konkurenčnost gospodarstva tudi skozi fleksibilno ter hitro odzivno javno upravo, ki bo delovala pregledno, strokovno, družbeno odgovorno ter skladno z načeli dobrega upravljanja. Dobra uprava predstavlja generičen pojem za legalno, legitimno idostojno in primerno ravnanje, ki ga od oblasti terjamo stranke kot posamezniki ter tudi kot poslovni subjekti.

Ne glede na mnoga pravila, načela in postopkovne zahteve pa se, kakor ugotavlja Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) v svojih letnih poročilih, v postopkih odločanja o pravicah, obveznostih in pravnih koristih ter pri zagotavljanju določenega blaga in storitev, dogajajo kršitve človekovih pravic. Te kršitve niso vedno le posledica nelegalnega ravnanja organov javnega sektorja, pač pač velikokrat izvirajo iz njihovega nelegitimnega postopanja, ki ni skladno z načeli dobrega upravljanja.

Pri zagotavljanju dobre uprave ima Varuh pomembno vlogo, saj pri presoji delovanja oblasti ne ugotavlja samo, ali javni sektor deluje legalno, pač pa se pri kršitvah človekovih pravic osredinja na legitimnost in načela dobrega upravljanja. Tako usmerja delovanje uprave proti novim obzorjem legalnosti in legitimnosti.

Natisni: