Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Namestnica varuhinje o ugotovitvah Varuha na seji o izkoriščanju delavcev


Namestnica varuhinje mag. Kornelija Marzel se je v torek, 22. 3. 2016, udeležila skupne seje Odbora za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Komisije za peticije ter človekove pravice in enake možnosti o izkoriščanju delavcev v Loški dolini in ukrepih na področju pravočasnega odkrivanja ter preprečevanja izkoriščanja delavcev.

Povedala je, da Varuh z zaskrbljenostjo in zgroženostjo spremlja medijske informacije o izkoriščanju delavcev. Gre namreč za situacije, pojave in kršitve, ki jih sami že dalj časa ugotavljamo in opozarjamo ter predlagamo ukrepe. Obžalovala je, da stanje ostaja kritično in da priporočila Varuha že leta, z redkimi izjemami, ostajajo neuresničena.

Že več let tako ugotavljamo predvsem kršitve pravice do osebnega dostojanstva in varnosti iz 34. člena Ustave RS, do svobode dela iz 49. člena Ustave RS ter do socialne varnosti iz 50. člena Ustave RS.

Kršena je tudi Splošna deklaracija o človekovih pravicah, ki v 23. členu določa, da ima vsakdo, ki dela, pravico do pravične in zadovoljive nagrade, ki njemu in njegovi družini zagotavlja človeka vreden obstoj. Ne gre prezreti niti kršitve Evropske socialne listine, ta v 4. členu izrecno določa pravico do pravičnega plačila. Glede kršitev pravic do dostojanstva, zasebnega in družinskega življenja pa v tem kontekstu omenjamo še kršitve 8. člena Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter 1. in 7. člen Listine EU o temeljnih pravicah.

V letu 2015 smo na področju delovnopravnih zadev pri Varuhu človekovih pravic RS obravnavali 248 zadev, kar predstavlja slabih 7 odstotkov vseh zadev. Stopnja utemeljenosti je znašala 15,4 odstotka. Kot ključna vprašanja s katerimi smo se ukvarjali, izpostavljamo:

•    neplačilo plač in prispevkov za socialno varnost,
•    veriženje podjetij,
•    zaposlovanje v negotovih oblikah dela,
•    trpinčenje, šikaniranje, mobing,
•    izvajanje inšpekcijskih postopkov,
•    napotitev na delo v tujino ter
•    problematiko delavcev migrantov.

Glede neplačila plač in prispevkov pričakujemo odgovorno ravnanje vlade in takojšen sprejem vseh ukrepov, ki bodo zagotovili pregleden učinkovit in hiter sistem nadzora nad plačevanji plač tako v neto zneskih kot tudi vseh odtegljajev.

Glede veriženja podjetij upamo, da bo sprejeta sprememba ZGD-1l preprečila nepoštenim delodajalcem nadaljnje poslovanje v novih organizacijskih oblikah in neomejeno izkoriščanje delavcev.

Nujno je pospešiti vse postopke pri nadzornih organih, tako pri organih odkrivanja, pregona kot tudi kaznovanja. Število inšpektorjev je premajhno, tudi pooblastila bila lahko bila večja. Že večkrat smo predlagali prerazporeditve javnih uslužbencev iz drugih organov, žal še ne uspešno.

Problematika napotitve na delo v tujino in 'sporno' potrjevanje obrazcev A1 s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), s katerimi se potrjuje, da je delavec vključen v socialna zavarovanja, se rešuje že dolgo, ocenjujemo, da absolutno prepočasi. Tako se dogaja, da delavec ostane v tujini brez plače in brez plačila prispevkov za socialno varnost. V začetku leta je sicer Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) pripravilo predlog Zakona o napotitvi delavcev na delo, predvideva se zaostritev pogojev za izdajo obrazca A1, vendar dokončne rešitve še ni.

Namestnica je opozorila še na problem tujih delavcev migrantov v Sloveniji, ki so zaradi dejstva, da so tujci, podvrženi še večjih zlorabam. Kljub naporom, tudi Varuha, se je financiranje Svetovalnice za migrante, ki je delovala v okviru Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, nazadnje kot zunanji izvajalec Zavoda RS za zaposlovanje, s strani države ukinilo in svetovalnica je 30. 9. 15 v takšni organizacijski obliki prenehala z delom. Nekateri njeni člani sicer nadaljujejo z delom v okviru društva, Varuh pa ocenjuje, da bi morala takšne dejavnosti biti urejene sistemsko.

Na vse te in še druge primere smo decembra 2015 ob dnevu človekovih pravic opozorili v razpravi na okrogli mizi, ki jo je Varuh pripravil v Etnografskem muzeju z naslovom Odprimo vrata mladim: Uveljavljanje pravic iz dela. Ob tem dnevu je izšel tudi poseben bilten Varuha, v katerem opozarjamo na mnoga vprašanja brezposelnih in zaposlenih ter priporočamo spremembe, ki še niso bile uresničene. Predstavljeni so tudi zanimivi primeri, ki smo jih obravnavali na delovnopravnem področju.

Namestnica je v zaključku svoje predstavitve še povedala, da stanje na področju delovnih razmerij ni spodbudno, ni niti izboljšav in napredkov na ključnih področjih (plače, prispevki). Negotove oblike dela stisko zaposlenih še povečujejo. Čim večja je negotovost, hujše so posledice za telesno in duševno zdravje. Vse to pa vpliva na dostojanstvo zaposlenih in njihovih družin, na učinkovitost dela ter na gospodarski razvoj države. Država v zadostni meri ne zaščiti zaposlenih in tiste, ki zaposlitve že dolgo iščejo.
Natisni: