Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Na srečanju Varuha s predstavniki civilne družbe s področja okolja in prostora o področju voda

 

Varuh človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) je v četrtek, 9. 3. 2017, pripravil drugo letošnje srečanje s predstavniki civilne družbe s področja okolja in prostora. Tematsko je bilo to srečanje, tako kot že predhodno, namenjeno področju voda. Gosta tokratnega srečanja sta bila predstavnika Direktorata za vode in investicije pri Ministrstvu za okolje in prostor (Direktorat), in sicer Leon Behin, generalni direktor Direktorata in Mateja Tavčar, namestnica generalnega direktorja. Obravnavana tematika je očitno še kako pereča in aktualna, saj se je srečanja udeležilo 20 udeležencev.

Uvodoma je Leon Behin na kratko predstavil pristojnosti, naloge in organiziranost Direktorata, preostanek časa pa je bil namenjen razpravi udeležencev oziroma njihovim vprašanjem. Udeleženci so izpostavili nekatera širša vprašanja in tudi konkretne projekte, ki bi utegnili imeti slabe posledice na kakovost voda. Prav tako so bili izpostavljeni nekateri »primeri slabe prakse« oziroma napak iz preteklosti, ki imajo za posledico velike težave zlasti s poplavnimi vodami in ponekod tudi s slabim stanjem voda.

Glavni poudarki, ki so jih na srečanju izpostavili udeleženci, so, da je treba v Slovenijo prenesti in uveljaviti najboljše prakse pri urejanju oziroma vzdrževanju vodotokov, preudarno voditi postopke prostorskega načrtovanja, tako glede umeščanja morebitnih energetskih objektov na vodotoke kot tudi glede načrtovanja morebitnih posegov, ki bi lahko imeli kot posledico v prihodnosti večjo poplavno ogroženost pred tem nepoplavnih območij. Izpostavljena je bila tudi problematika »starih bremen«, ki se na okoljsko najbolj onesnaženih območjih kaže tudi s prekoračenimi vsebnostmi nekaterih nevarnih snovi v podtalnih vodah.

Predstavnika Direktorata sta skozi konstruktivno razpravo poskušala udeležencem podati številna pojasnila in jih seznaniti s prizadevanji Direktorata na omenjenih področjih. Varuh pozdravlja pripravljenost Direktorata za sodelovanje na srečanju in tudi nadalje s predstavniki civilne družbe. Menimo namreč, da je sodelovanje organov s predstavniki civilne družbe pomembno za izboljševanje delovanja organov in pripomore tudi k izboljšanju stanja na področju okolja in prostora.

Natisni: