Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Ko se kot pogoj za šolanje pojavi zdravstveno zavarovanje, v katerega se ne moreš vključiti

Delavci v sočnem zahodu

Če je posameznemu dijaku onemogočen ali oviran dostop do obvezne prakse v okviru šolskega programa zaradi nezmožnosti vključitve v zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni po 17. členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, lahko po mnenju Varuha človekovih pravic pride do posega v njegove pravice iz 56. in 57. člena Ustave RS. Ministrstvo za zdravje naj bi težavo razreševalo.

* * *

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je že v letu 2018 (https://www.varuh-rs.si/fileadmin/user_upload/pdf/lp/VARUH_LP2018.pdf; str. 227) zaznal težavo z zavarovanjem za poškodbe pri delu in poklicne bolezni pri opravljanju obvezne prakse po 17. členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), kadar so starši teh otrok, sicer slovenski državljani s prebivališčem v Sloveniji, zaposleni v tujini. Otrokom, slovenskim državljanom s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se šolajo v slovenski šoli, je s tem lahko onemogočeno opravljanje prakse, ki je obvezna po učnem programu šole. Varuh je na težavo opozoril tako Ministrstvo za zdravje (MZ) kot tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Po izmenjavi stališč je takrat MZ Varuhu sporočilo, da se problematike zavedajo in jo bodo skušali razrešiti skupaj z ZZZS.

Varuh je v letu 2023 prejel novo pobudo na to temo in pri MZ ter ZZZS preveril, zakaj težava še ni odpravljena. Varuh je tokrat v komunikacijo vključil tudi Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (MVI).

Prejel je pojasnila, da problematika na pravice dijakov iz naslova zdravstvenega varstva ne vpliva (česar Varuh ni niti zatrjeval), glede izpostavljene problematike pa ponovno potrditev, da se vsi naslovniki težave zavedajo in si že dolgo prizadevajo za njeno razrešitev, oziroma da bo MZ vprašanje »naslovilo v okviru priprave sprememb Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), ki je ena od prioritetnih nalog ministrstva. V primeru, da bo pri pripravi sprememb ZZVZZ sprejeta odločitev o spremembi koncepta ureditve zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, pa bo nova rešitev preučena z vidika vseh posebnih kategorij zavarovanih oseb, ne le dijakov iz prve alineje 17. člena ZZVZZ«. Glede težav v praksi, s katerimi se srečujejo delodajalci pri dijakih, ki se ne morejo vključiti v slovenski sistem zavarovanja (samo) za poškodbo pri delu in poklicno bolezen, pa bo MZ v septembru sklicalo sestanek s predstavniki MVI in ZZZS ter Varuha obvestilo o zaključkih sestanka. 9.3-5/2023

Natisni: