Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Kljub obljubam ministrice - vse po starem

Kljub obljubam ministrice po starem – Izbris iz evidence brezposelnih oseb za čas starševskega dopusta in otežena vključitev v programe aktivne politike zaposlovanja – nadaljevanje primera iz leta 2016

 

V Letnem poročilu o delu Varuha za leto 2016 smo na strani 328-329 pisali o primeru mlade mamice, ki se po končanem starševskem dopustu ni mogla zaposliti v okviru javnih del, saj ni več izpolnjevala pogoja najmanj enoletne neprekinjene prijave v evidenci brezposelnih, čeprav je bila pred koriščenjem starševskega dopusta že dolgotrajno brezposelna. Javna dela so namreč namenjena dolgotrajno brezposelnim osebam, ki so neprekinjeno vsaj eno leto prijavljene v evidenci brezposelnih oseb. Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) starše za čas koriščenja starševskega dopusta izbriše iz evidence brezposelnih oseb, saj ne morejo biti aktivni iskalci zaposlitve. Vendar pa Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) ne predvideva izjeme, da se jim ta čas ne bi štel kot prekinitev vodenja v evidenci. Zato se po prenehanju starševskega dopusta ponovno vpišejo v evidenco in morajo biti v njej ponovno eno leto prijavljeni brez prekinitve, da dosežejo zakonski pogoj za vključitev v javna dela.

Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) smo predlagali, da bi v takšnih primerih ZUTD moral predvidevati izjemo na način, da bi se starši za čas koriščenja starševskega dopusta sicer izbrisali iz evidence brezposelnih oseb, vendar pa se ta čas ne bi štel kot prekinitev vodenja v evidenci za čas, ki je potreben za vključitev v programe aktivne politike zaposlovanja. Mladi starši, predvsem mlade mamice so zelo ranljiva skupina na trgu dela, zato bi bila po našem mnenju tovrstna ureditev primerna in v skladu z načelom pravičnosti.

Na sestanku varuhinje in sodelavcev z ministrico za delo in sodelavci v decembru 2016 je ministrica pojasnila, da je bila sprejeta odločitev, da bodo naše mnenje upoštevali. Prilagodili bodo pravilnik, tako da se staršem čas starševskega dopusta ne bo štel kot prekinitev časa, potrebnega za vključitev v programe aktivne politike zaposlovanja (APZ). O tem smo tudi poročali v lanskem letnem poročilu.

Marca 2017 (skoraj sedem mesecev po poslani poizvedbi) pa nas je MDDSZ presenetilo s sporočilom, da našega predloga ne sprejema. Glede na obljubo ministrice smo zahtevali dodatna pojasnila.

MDDSZ je sporočilo, da je določanje izjem in umestitev teh v zakonodajo s področja trga dela izredno občutljiva materija, saj z določanjem izjem lahko postavijo v neenakopravm položaj drugo skupino ranljivih oseb, določanje izjem pa lahko vodi tudi v nedosledno ukrepanje na trgu dela. Rešitev problematike MDDSZ vidi predvsem v dobrem sodelovanju brezposelne osebe in svetovalca zaposlitve na pristojnem uradu za delo. Skupaj morata opredeliti realne zaposlitvene cilje (zaposlitveni načrt), ki jih je možno doseči bodisi z intenzivnim napotovanjem na prosta delovna mesta (pozitivni trendi na trgu dela) oziroma z napotitvijo v primeren program APZ (subvencionirana zaposlitev). MDDSZ je navedlo še, da ne bo predlagalo zakonodajnih sprememb, ki ne bodo usklajena s socialnimi partnerji.

MDDSZ nas s svojimi pojasnili ni prepričalo. MDDSZ smo sporočili, da ostajamo na stališču, da gre pri zadevi, ko se starši za čas starševskega dopusta izbrišejo iz evidence brezposelnih oseb in jim je ta prekinitev v breme pri izpolnjevanju pogojev, potrebnih za vključitev v ukrepe aktivne politike zaposlovanja, za kršitev načela pravičnosti.

MDDSZ nam je naknadno poslalo še en dopis, v katerem je navedlo, da je na podlagi našega mnenja temeljito proučilo možnosti za njegovo uresničitev in ugotovilo, da je to mogoče le z dopolnitvijo ZUTD, in sicer na način, da bi se za osebe, ki so bile iz evidence brezposelnih oseb odjavljene zaradi nastopa materinsekega, očetovskega in/ali starševskega dopusta, za potrebe vključevanja v ukrepe APZ z novim členom določilo upoštevanje statusa njihove brezposelnosti v času pred nasopom dopusta. Menijo, da je opisana možnost s sistemskega vidika mogoča in tudi vsebinsko primerna.

Ker je novela ZUTD že v zakonodajnem postopku v Državnem zboru, v tem postopku ni več mogoče predlagati novih členov. Zato je MDDSZ zagotovilo, da bodo spremembo člena predlagali ob naslednji spremembi ZUTD, ki bo predvidoma možna še pred koncem leta 2017, v povezavi s spremembami ZUTS, ki je predmet pogajanja s socialnimi partnerji. Problematiko bomo spremljali še naprej. 4.2-12/2016

Natisni: