Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Sodelavec v strokovni službi Varuha

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/2002, 110/2002 - ZDT-B, 2/2004 - ZDSS-1, 23/2005, 62/2005 - odl. US, 75/2005 - odl. US, 113/2005, 21/2006 - odl. US, 23/2006 - skl. US, 62/2006 - skl. US, 68/2006 - ZSPJS-F, 131/2006 - odl. US, 11/2007 - skl. US, 33/2007, 69/2008 - ZTFI-A, 69/2008 - ZZavar-E, 65/2008, 40/2012 - ZUJF, v nadaljnjem besedilu: ZJU) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16, 15/17 - odl. US, 22/19 - ZPosS in 81/19, v nadaljnjem besedilu: ZDR-1) Varuh človekovih pravic Republike Slovenije objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

SODELAVEC v strokovni službi Varuha (eno delovno mesto)

Delovno mesto Sodelavec v strokovni službi Varuha je uradniško delovno mesto, ki se opravlja v uradniškem nazivu sedme stopnje III. kariernega razreda - Svetovalec I.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) (16201) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) (16202) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) (16203) ali najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) (16204) ali najmanj visokošolska izobrazba prve stopnje, najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) in podobna izobrazba (16299),
 • 10 mesecev delovnih izkušenj,
 • obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv*,
 • znanje uradnega jezika in splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

* Pri izbranih kandidatih se bo, upoštevajoč 89. člen ZJU, preverilo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru mora javni uslužbenec po imenovanju v naziv najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti navedeno usposabljanje.

Naloge delovnega mesta Sodelavec so naslednje:

 • klasificiranje pobud,
 • opravljanje drugih strokovnih del iz pristojnosti Varuha,
 • preučevanje pobud in vlog, delo s pobudami in vlogami,
 • strokovna opravila v zvezi s pobudami,
 • pisanje odgovorov na pobude in vloge,
 • reševanje pobud,
 • sprejemanje strank,
 • druga dela in naloge po nalogu funkcionarjev Varuha in direktorja strokovne službe.

Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Varuha človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, v Ljubljani oziroma v njegovih uradnih prostorih.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Ker se za delovno mesto Sodelavec ne zahteva univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem znanosti (zahteva se 6. raven), se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti (oziroma 7. raven).

Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Prijava mora vsebovati:

1. Izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti razvidni stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

2. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu ter stopnjo zahtevnosti opravljanja dela),

3. Izjavo kandidata, da:

 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

4. Izjavo, da za namen zaposlitve oz. javne objave dovoljuje Varuhu človekovih pravic RS pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradnih evidenc

5. izjavo, da izpolnjuje druge pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis. Kandidati naj poleg formalne izobrazbe navedejo tudi druga znanja in veščine, ki so jih pridobili.

V skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. list RS, št. 139/2006 in 104/2010) se v izbirni postopek ne uvrsti kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu Vloga za zaposlitev - Sodelavec, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo za delovno mesto: »za javni natečaj za prosto delovno mesto Sodelavec" na naslov Varuh človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, Ljubljana. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info(at)varuh-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Rok za vlaganje prijav na javni natečaj je 8 dni od zadnje objave, to je do vključno 7. 10. 2020. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo.

Formalno nepopolne prijave, iz katerih ne bo mogoče razbrati, da kandidat izpolnjuje pogoje, navedene v javnem natečaju, se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokumentacije ter na podlagi razgovora s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti.

Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Varuha človekovih pravic RS (www.varuh-rs.si).

Informacije o področju in vsebini dela daje Živa Cotič Zidar, svetovalka Varuha II, na tel. št. 030 481 920 (med 9.30 in 10.30 uro), splošne informacije o izvedbi javnega natečaja pa daje Andreja Novak, svetovalka generalnega sekretarja Varuha, tel. št. 01/475 00 12 (med 9.30 in 10.30 uro).

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po izbiri.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Številka: 0202 - 7 / 2020 - 2 - NO
Datum: 25/09/2020

Natisni: