Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Javni natečaj za prosto uradniško mesto Svetovalec Varuha II v Strokovni službi Varuha

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE, v nadaljnjem besedilu: ZJU) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16, 15/17 - odl. US, 22/19 – ZposS, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPDVE, v nadaljnjem besedilu: ZDR-1) Varuh človekovih pravic Republike Slovenije objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

Svetovalec Varuha II v Strokovni službi Varuha (eno delovno mesto)

Delovno mesto Svetovalec Varuha II v Strokovni službi Varuha je uradniško delovno mesto, ki se opravlja v treh zaporednih uradniških nazivih, in sicer v nazivu tretje stopnje - Svetnik, nazivu druge stopnje - Višji svetnik in nazivu prve stopnje - Svetnik Varuha. Izbrani kandidat se bo skladno s četrtim odstavkom 84. člena ZJU imenoval v najnižji naziv, v katerem se opravlja delo na uradniškem delovnem mestu Svetovalec Varuha II, to je v naziv tretje stopnje - Svetnik.

Izbrani kandidat bo opravljal delo na področju Državnega preventivnega mehanizma.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki imajo delovne izkušnje na področju dela z osebami z motnjami v duševnem in telesnem razvoju.

Ena od faz izbirnega postopka, to je faza ustnega razgovora, bo potekla prek spletne platforme za audio in video komunikacijo Microsoft Teams.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) (17001) ali  visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) (17002) ali magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) (17003) ali visokošolska izobrazba druge stopnje (17999),
 • najmanj 6 let delovnih izkušenj,
 • obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv*,
 • znanje uradnega jezika in splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

* Pri izbranih kandidatih se bo, upoštevajoč 89. člen ZJU, preverilo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru mora javni uslužbenec po imenovanju v naziv najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti navedeno usposabljanje.

Naloge delovnega mesta Svetovalec Varuha II so naslednje:

 • zahtevnejša strokovna opravila v zvezi z zadevami iz pristojnosti Varuha;
 • izvajanje najzahtevnejših preiskovalnih opravil po navodilih varuha, namestnika varuha in direktorja strokovne službe;
 • izdelava priporočil, predlogov, mnenj in kritik Varuha;
 • reševanje pobud;
 • opravljanje drugih najbolj zahtevnih opravil iz pristojnosti Varuha;
 • druga dela in naloge po nalogu funkcionarjev Varuha in direktorja strokovne službe.

Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Varuha človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, v Ljubljani oziroma v njegovih uradnih prostorih.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat opravljen magisterij znanosti, doktorat znanosti oziroma zaključen specialistični študij. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za eno leto v primeru, da ima kandidat opravljen pravniški državni izpit oz. pravosodni izpit.

Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Prijava mora vsebovati:

1. Izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti razvidni stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

2. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu ter stopnjo zahtevnosti opravljanja dela),

3. Izjavo kandidata, da:

- je državljan Republike Slovenije,

- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

- zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

4. Izjavo, da za namen zaposlitve oz. javne objave dovoljuje Varuhu človekovih pravic RS pridobitev podatkov iz uradnih evidenc

5. Izjavo, da izpolnjuje druge pogoje za zasedbo delovnega mesta

6. Izjavo, da se kandidat v primeru uvrstitve v fazo ustnega razgovora, strinja, da bo ustni razgovor potekal prek spletne platforme za audio in video komunikacijo Microsoft Teams.

Prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis. Kandidati naj poleg formalne izobrazbe navedejo tudi druga znanja in veščine, ki so jih pridobili.

V skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. list RS, št. 139/2006 in 104/2010) se v izbirni postopek ne uvrsti kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu Vloga za zaposlitev - Svetovalec Varuha II, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo za delovno mesto: »za javni natečaj za prosto delovno mesto Svetovalec Varuha II" na naslov Varuh človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, Ljubljana. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info(at)varuh-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Rok za vlaganje prijav na javni natečaj je 10 dni od zadnje objave, to je do vključno 21. 1. 2021. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo.

Formalno nepopolne prijave, iz katerih ne bo mogoče razbrati, da kandidat izpolnjuje pogoje, navedene v javnem natečaju, se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokumentacije ter na podlagi ustnega razgovora s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti.

Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Varuha človekovih pravic RS (www.varuh-rs.si).

Informacije o področju in vsebini dela daje Ivan Šelih, namestnik varuha človekovih pravic na tel. št. 01 475 00 20 ali mag. Jure Markič, Svetovalec Varuha II na tel. št. 01 475 00 20 (med 9.30 in 10.30 uro), splošne informacije o izvedbi javnega natečaja pa daje Andreja Novak, svetovalka generalne sekretarke Varuha, tel. št. 01/475 00 12 (med 9.30 in 10.30 uro).

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 30 dni po izbiri.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Vloga za zaposlitev - Svetovalec Varuha II

 

 

Natisni: