Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Javna objava za delovno mesto Sodelavec v Strokovni službi Varuha za določen čas

Na podlagi 3. točke prvega odstavka 68. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in 40/12 - ZUJF, v nadaljnjem besedilu: ZJU) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19, v nadaljnjem besedilu: ZDR-1) Varuh človekovih pravic Republike Slovenije objavlja eno uradniško delovno mesto za določen čas, za čas 24 mesecev

SODELAVEC v Strokovni službi Varuha (1 delovno mesto)

Delovno mesto Sodelavec v Strokovni službi Varuha je uradniško delovno mesto, ki se opravlja v uradniškem nazivu sedme stopnje III. kariernega razreda - Svetovalec I. Izbrani kandidat ne bo imenovan v uradniški naziv.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki imajo delovne izkušnje:

 • na področju upravnih postopkov, področju okolja in prostora, delovno-pravnem področju, področju zdravstvenega in socialnega zavarovanja, področju diskriminacije, področju pravosodja in policijskih postopkov;
 • z delom v državnih organih. Državni organi pa so skladno s 6. člena ZJU organi državne uprave (ministrstvo, organ v sestavi ministrstva, vladna služba in upravna enota) in drugi državni organi (Državni zbor, Državni svet, Ustavno sodišče, Računsko sodišče, Varuh človekovih pravic, pravosodni organ in drug državni organ, ki ni organ državne uprave);
 • zaželeno je poznavanje pristojnosti Varuha človekovih pravic RS in področja človekovih pravic;
 • zaželena je izobrazba pravne smeri.

Ena od faz izbirnega postopka, to je faza ustnega razgovora, bo potekla prek spletne platforme za audio in video komunikacijo Microsoft Teams.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) (16201) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) (16202) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) (16203) ali najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) (16204) ali najmanj visokošolska izobrazba prve stopnje, najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) in podobna izobrazba (16299),
 • 10 mesecev delovnih izkušenj,
 • znanje uradnega jezika in splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Naloge delovnega mesta Sodelavec so naslednje:

 • klasificiranje pobud,
 • opravljanje drugih strokovnih del iz pristojnosti Varuha,
 • proučevanje pobud in vlog, delo s pobudami in vlogami,
 • strokovna opravila v zvezi s pobudami,
 • pisanje odgovorov na pobude in vloge,
 • reševanje pobud,
 • sprejemanje strank,
 • druga dela in naloge po nalogu funkcionarjev Varuha in direktorja strokovne službe.

Prijava mora vsebovati:

1. Izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti razvidni stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

2. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu ter stopnjo zahtevnosti opravljanja dela),

3. Izjavo kandidata, da:

 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

4. Izjavo, da za namen zaposlitve oz. javne objave dovoljuje Varuhu človekovih pravic RS pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradnih evidenc

5. Izjavo, da izpolnjuje druge pogoje za zasedbo delovnega mesta

6. Izjavo, da se kandidat v primeru uvrstitve v fazo ustnega razgovora, strinja, da bo ustni razgovor potekal prek spletne platforme za audio in video komunikacijo Microsoft Teams.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidati v njem poleg formalne izobrazbe navedejo tudi druga znanja in veščine, ki so jih pridobili.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za 24 mesecev, to je za čas izvrševanje javnih nalog v primeru začasno povečanega obsega dela, ki po svoji naravi traja določen čas in ga ni mogoče izvrševati z obstoječim številom javnih uslužbencev, s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Varuha človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, v Ljubljani oziroma v njegovih uradnih prostorih.

Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu »Vloga za zaposlitev-Sodelavec«, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo za prosto delovno mesto Sodelavec-pripravnik" na naslov Varuh človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, Ljubljana. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info(at)varuh-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Rok za vlaganje prijav je 6 dni od objave na spletnih straneh Varuha človekovih pravic RS in objave Zavoda RS za zaposlovanje. Rok izteče 11. 1. 2021.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni.

Informacije o področju in vsebini dela daje Martina Ocepek, direktorica strokovne službe, na tel. št. 01 475 00 20 (med 9.30 in 10.30 uro), splošne informacije pa daje Andreja Novak, svetovalka generalne sekretarke Varuha, tel. št. 01 / 475 00 12 (med 9.30 in 10.30 uro).

Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Vloga za zaposlitev

 

Številka: 0202 - 6 / 2021 - 2 - NO
Datum: 04/01/2021

Natisni: