Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Javna objava dveh pripravniških delovnih mest

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije objavlja[1] dve pripravniški uradniški delovni mesti za deset mesecev (za čas trajanja pripravništva) 

SODELAVEC – pripravnik v Strokovni službi Varuha (2 delovni mesti)

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) (16201) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) (16202) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) (16203) ali najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) (16204) ali najmanj visokošolska izobrazba prve stopnje, najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) in podobna izobrazba (16299),
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
 • znanje uradnega jezika in splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava.

Izbrana kandidata se bosta usposabljala za opravljanje nalog za uradniško delovno mesto Sodelavec v Strokovni službi Varuha.

Prednost bodo imeli kandidati z izobrazbo pravne smeri.

Naloge delovnega mesta Sodelavec pa so naslednje:

 • klasificiranje pobud,
 • opravljanje drugih strokovnih del iz pristojnosti Varuha,
 • proučevanje pobud in vlog,
 • delo s pobudami in vlogami,
 • strokovna opravila v zvezi s pobudami,
 • pisanje odgovorov na pobude in vloge,
 • reševanje pobud,
 • sprejemanje strank,
 • druga dela in naloge po nalogu funkcionarjev Varuha in direktorja strokovne službe.

 Prijava mora vsebovati:

1.               izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja izobrazbe, pridobljen strokovni naziv ter datum pridobljene izobrazbe in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.

2.               pisno izjavo kandidata, da izpolnjuje pogoje za zasedbo objavljenega pripravniškega delovnega mesta;

3.               pisno izjavo kandidata, da

a.     je državljan Republike Slovenije,

b.     ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

c.      zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

4.               pisno izjavo, da za namen zaposlitve dovoljuje Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradnih evidenc.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidati v njem poleg formalne izobrazbe navedejo tudi druga znanja in veščine, ki so jih pridobili.

Z izbranima kandidatoma bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za deset mesecev, za čas trajanja pripravništva, s polnim delovnim časom. Izbrana kandidata bosta delo opravljala v prostorih Varuha človekovih pravic Republike Slovenije, Dunajska cesta 56, v Ljubljani oziroma v njegovih uradnih prostorih.

Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu »Vloga za zaposlitev-Sodelavec-pripravnik«, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo za prosto delovno mesto Sodelavec-pripravnik" na naslov Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, Dunajska cesta 56, Ljubljana. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info@varuh-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Rok za vlaganje prijav je 14 dni od objave na spletnih straneh Varuha človekovih pravic Republike Slovenije in objave Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, to je do vključno 16. 12. 2022.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni.

Za Informacije o področju in vsebini dela pokličite na telefonsko številko 01 475 00 20 (med 9.30 in 10.30 uro).

Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Obrazec za prijavo

Izjava o izpolnjevanju pogojev


[1] Na podlagi 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb, v nadaljnjem besedilu: ZJU) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1, v nadaljnjem besedilu: ZDR-1)

Natisni: