Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Izročilna pogodba ni ovira za pridobitev pravice do izbire družinskega pomočnika

Na Varuha človekovih pravic RS se je obrnila pobudnica, ki je želela biti družinska pomočnica svoji tašči. Tašča je pri centru za socialno delo vložila vlogo za priznanje pravice do izbire družinskega pomočnika. Njena vloga je bila zavrnjena z obrazložitvijo, da je s sinom sklenila izročilno pogodbo, s katero se je sin zavezal sam ali po tretji osebi materi nuditi podrobno opisane prevzemne obveznosti glede bivanja, kritja stroškov, oskrbe s hrano, obleko, obutvijo idr., v primeru morebitnega poslabšanja njenega zdravstvenega stanja pa vso oskrbo za dostojno in mirno življenje na starost. Glede na navedeno je center za socialno delo ugotovil, da je invalidni osebi (tašči) vsa pomoč nudena že na podlagi izročilne pogodbe in tako ne more biti upravičena do družinskega pomočnika.

Pobudnici smo pojasnili, da se lahko tašča zoper izdano odločbo pritoži. Hkrati smo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) zaprosili za načelno stališče glede izročilnih pogodb in pravice do izbire družinskega pomočnika. Mnenja smo namreč bili, da izročilna pogodba ne bi smela biti razlog za zavrnitev pravice, če invalidna oseba izpolnjuje pogoje za priznanje pravice, ki jih določa 18.a člen Zakona o socialnem varstvu. Je pa izročilna pogodba lahko bistvena pri določanju zavezancev za plačilo pravic družinskega pomočnika in njihovih prispevkov. Torej smiselno enako, kakor velja za pravico do institucionalnega varstva ter določanja prispevkov oziroma oprostitev upravičenca in zavezancev k plačilu storitve institucionalnega varstva.

MDDSZ se z mnenjem Varuha najprej ni strinjalo. Njegovo stališče je bilo, da osebe, ki imajo potrebno pomoč zagotovljeno iz drugega pravnega naslova (npr. izročilne pogodbe), niso upravičene do družinskega pomočnika.

Prejeti odgovor nas ni prepričal, zato smo zaprosili za pojasnilo pravne podlage stališča ministrstva. MDDSZ je nato pojasnilo, da po ponovni preučitvi veljavne zakonodaje ugotavlja, da ima invalidna oseba, ki ima sklenjeno izročilno pogodbo še vedno pravico do družinskega pomočnika, izročilna pogodba pa se upošteva pri plačilu stroškov družinskega pomočnika. MDDSZ je tudi sporočilo, da bo o navedenem obvestilo vse centre za socialno delo. 9.6-3/2018

Natisni: