Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Hrup iz gostinskega lokala

Varuh človekovih pravic (Varuh) večkrat prejme pobude, kjer posamezniki tožijo, da jih moti hrup, ki prihaja iz gostinskega lokala. V konkretnem primeru smo pobudnikoma pojasnili, kakšne so njune možnosti ter v povezavi s tem, kakšne pritožbene poti imata na voljo. Morebitnih kršitev ob dejstvu, da sta pobudnika zgolj navrgla moteč hrup, nismo ugotovili.

Pobudnika, ki sta starejši osebi, sta pojasnila, da imata pravico do miru in tišine v svojem stanovanju med dvaindvajseto in šesto uro zjutraj, ki pa je kršena, ker gostje bližnjega gostinskega lokala povzročajo hrup v in pred lokalom.Uvodoma smo jima pojasnili, da je za obratovalni čas gostinskih obratov odgovorna  samoupravna lokalna skupnost (t. j. občina), ki v skladu z Zakonom o gostinstvu in Pravilnikom o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Pravilnik), ter dodatno še z morebitnim svojim občinskim aktom uredi obratovalni čas gostinskih obratov. Za spremljanje uresničevanja določb Zakona o gostinstvu in spoštovanje obratovalnega časa, ki ga določa Pravilnik, sta pristojni tržna inšpekcija in policija. Ukrepi tržne inšpekcije, ki se nanašajo na ponavljanje kršitev določb Zakona o gostinstvu in spoštovanje obratovalnega časa, so lahko med drugim tudi začasno ali trajno prenehanje opravljanja gostinske dejavnosti.

O morebitnih ponavljajočih kršitvah obratovalnega časa se lahko seznani tudi občinski organ, pristojen za določanje obratovalnega časa. Z izkazanim pravnim interesom, ki ga presoja pristojni občinski upravni organ lahko prizadeti posameznik uveljavlja interese v postopku določanja obratovalnega časa. Upravni organ vodi tovrstne postopke v skladu z določili Zakona o splošnem upravnem postopku, po katerem ima pravico udeleževati se postopka tudi oseba, ki izkaže pravni interes. Nadzor nad izvajanjem Uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uredba) je v pristojnosti Inšpektorata RS za okolje in prostor, za kršitve nočnega miru in povzročanja hrupa pa je pristojna policija. Glede inšpekcijskih postopkov smo pobudnikoma še pojasnili, da mora inšpektor obravnavati prijave, pritožbe, sporočila in druge vloge v zadevah iz svoje pristojnosti in vlagatelje na njihovo zahtevo obvestiti o svojih ukrepih najkasneje po opravljenem nadzoru in sprejetem zadnjem ukrepu oziroma ustavitvi postopka. V postopku inšpektorja ima položaj stranke v postopku namreč zgolj zavezanec. Vlagatelj pobude, prijave, sporočila ali druge vloge nima položaja stranke in je za to obveščen o sprejetih inšpekcijskih ukrepih le, če tako izrecno zahteva. Zaradi morebitnega nezadovoljstva z delom inšpektorjev se lahko posameznik pisno obrne na predstojnika, t. j. glavnega inšpektorja. Ta je pristojen, da presodi pravilnost postopanja inšpektorja. Glede hrupa v okolju pa Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju opredeljuje, da je vir hrupa v okolju tudi naprava, katere obratovanje zaradi izvajanja industrijske, obrtne, proizvodne, storitvene in podobnih dejavnosti ali proizvodne dejavnosti v kmetijstvu ali gozdarstvu povzroča v okolju stalen ali občasen hrup. Ta naprava je tudi objekt za izkoriščanje ali predelavo mineralnih surovin, strelišče ali poligon za uničevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev, objekt za športne ali druge javne prireditve, zasidrano plovilo, na katerem zaradi izvajanja proizvodne ali storitvene dejavnosti nastaja hrup, gostinski ali zabaviščni lokal v nezagrajenem ali neprekritem prostoru, če uporablja zvočne naprave, gradbišče izven zaprtih in prekritih prostorov stavb in zabaviščni objekt (npr. avtodrom, vrtiljak ali športno strelišče). Za napravo šteje tudi gostinski ali zabaviščni lokal, za katerega je treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, ne glede na to, da se dejavnost izvaja v zagrajenem in prekritem prostoru stavbe oziroma obrat, če je na njegovem območju ena ali več zgoraj naštetih naprav, ki so vir hrupa.Pobudnikoma smo svetovali, da se za rešitev zadeve obrneta na policijo in pristojno občino. Če pristojni organi ne bi reagirali in jima odgovorili v razumnem roku, pa nam lahko ponovno pišeta, smo še zapisali v pojasnilih. 17.1-5/2018

Natisni: