Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Določanje datuma specialističnega pregleda


Varuha človekovih pravic RS (Varuh) je več pobudnikov seznanilo z ravnanjem (prakso) posameznih izvajalcev zdravstvenih storitev, ki po prejemu napotnice za specialistični pregled, pacientu dlje časa (od enega meseca pa tudi do pol leta in več) niso sporočili datuma predvidenega pregleda. Pacientom so se zaradi tovrstnega ravnanja izvajalcev zdravstvenih storitev podaljšale čakalne dobe tudi pri njihovih lečečih zdravnikih (specialistih). Od posameznega dignostičnega pregleda je bil namreč odvisen datum pregleda pri njihovem lečečem zdravniku, ki ga prav tako niso mogli organizirati, saj so za obisk pri lečečem zdravniku potrebovali rezultate predhodnega pregleda, katerega datuma pa tudi po večkratnih telefonskih intervencijah niso dobili. Poleg tega izvajalci zdravstvenih storitev pacientov pogosto niso seznanili z morebitno krajšo čakalno dobo pri drugem izvajalcu zdravstvene storitve.

V zvezi s problematiko smo se obrnili na Ministrstvo za zdravje (MZ). Zanimalo nas je, ali problem poznajo ter ali so predvideni kakšni ukrepi, ki bi trenutno stanje popravili ali vsaj izboljšali. Predlagali smo, da MZ presodi, ali bi bilo smiselno izvajalce zdravstvenih storitev opozoriti na nedopustno ravnanje nekaterih izmed njih (morda v obliki okrožnice itd.), ki poleg že obstoječih čakalnih dob pacientom otežuje dostop do zdravstvenih storitev in posledično ruši njihovo zaupanje v zdravstveni sistem.

MZ je v odgovoru navedlo, da področje čakalnih dob in naročanja na specialistični pregled spada v okvir pravice do spoštovanja pacientovega časa, ki je ena izmed 14 univerzalnih pacientovih pravic, ki jih določa Zakon o pacientovih pravicah. Poudarilo je, da zadrževanje napotnic in neuvrščanje pacientov v čakalni seznam, kadar ne gre za nujno medicinsko pomoč, zdravstvene storitve pa ni mogoče izvesti takoj (torej čakalna doba obstaja), ni dopustno. MZ se je strinjalo, da se s tem posledično podaljšuje čakalna doba posameznega pacienta za izvedbo te zdravstvene storitve in seveda tudi vseh nadaljnjih, ki tej morda še sledijo. Pojasnili so, da so s predmetno problematiko na MZ seznanjeni, zato so že v lanskem letu pristopili k spremembi relevantne zakonodaje. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah je v zakonodajnem postopku v Državnem zboru. S predlagano novelo želi MZ odpraviti tudi navedene anomalije.

MZ se je strinjalo tudi z našo pobudo po seznanitvi izvajalcev zdravstvene dejavnosti o zaznanih nepravilnostih, zato so javne zdravstvene zavode že opozorili na nedopustno ravnanje nekaterih izmed njih.

Veseli nas, da je MZ sledilo našemu predlogu in izvajalce zdravstvenih storitev opozorilo na nedopustno ravnanje nekaterih izmed njih. Pri ravnanju teh izvajalcev smo ugotovili kršitev pravice do zdravstvenega varstva iz 51. člena Ustave Republike Slovenije ter načela dobrega upravljanja. Pobudo smo šteli za utemeljeno in uspešno rešeno. 3.3-13/2017Natisni: