Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Dolgotrajno odločanje o pritožbi

Kršitelj: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (organ s področja)
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja

Na Varuha človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) se je v septembru 2019 obrnil pobudnik v zvezi z dolgotrajnim odločanjem Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: Zavod) o njegovi pritožbi, ki jo je vložil na začetku aprila 2019. Na Zavod smo se obrnili za pojasnilo, v kakšni fazi je trenutno predmetni postopek. Zavod nam je odgovoril, da je bilo o pritožbi pobudnika odločeno z odločbo Centrale na sedežu v Ljubljani dne 24. 10. 2019.

Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) v 256. členu določa, da mora biti odločba o pritožbi izdana in vročena stranki, brž ko je to mogoče, najpozneje pa v dveh mesecih od dneva, ko je organ prejel popolno pritožbo. Če je pritožba nepopolna in jo pritožnik po pozivu dopolni, začne teči rok za izdajo odločbe tedaj, ko organ prejme dopolnitev pritožbe.

Ker Zavod v navedenih instrukcijskih rokih ni odločil, smo pobudo šteli za utemeljeno. Zavod je s svojim ravnanjem namreč kršil načelo dobrega upravljanja, ki vključuje odprtost, transparentnost, odgovornost, odzivnost, uspešnost in učinkovitost, etičnost in poštenost javne uprave. Zavod smo opozorili tudi na to, da bistvena prekoračitev roka lahko, glede na okoliščine posameznega primera, privede do kršitve enakega varstva pravic. 9.2-43/2019

Natisni: