Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Dolgotrajna obravnava vloge za odobritev novega zdravstvenega programa

Kršitelj: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja

Ministrstvo za zdravje oziroma Zdravstveni svet o vlogi za odobritev novega zdravstvenega programa po skoraj štirih letih še vedno ni odločil. Do zamud prihaja predvsem zaradi pogostih menjav ministrov za zdravje, na mandat katerih je vezan mandat Zdravstvenega sveta. Z vidika bolnikov, ki potrebujejo zdravstvene storitve, je to nesprejemljivo.

* * *

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) se je v začetku leta 2020 obrnilo društvo bolnikov. Seznanilo nas je, da je na Ministrstvo za zdravje (MZ) že aprila 2017 vložilo vlogo za odobritev novega zdravstvenega programa društva, in sicer za rehabilitacijo bolnikov z določeno boleznijo, o kateri še vedno ni bilo odločeno. Vloga je bila dopolnjena oktobra 2018. Od takrat društvo s strani MZ ni prejelo nobene povratne informacije, niti Zdravstveni svet (ZS) o vlogi še ni odločal.

V zvezi z obravnavo pobude smo pisali MZ, izmenjali smo si več dopisov. MZ nas je seznanilo, da je Komisija za ocenjevanje vlog pri ZS na seji dne 8. 1. 2020 omenjeno vlogo ocenila, sprejela sklep, da vloga potrebuje dopolnitve in društvo pozvala k dopolnitvi vloge.  Iz pojasnil MZ je izhajalo še, da je MZ oziroma ZS od prejema vloge maja 2017 do oktobra 2018 redno odgovarjal pobudniku. Nato pa zaradi prenehanja mandata ZS po prenehanju mandata ministrice Milojke Kolar Celarc in kasneje odstopa ministra Sama Fakina ZS eno leto praktično ni deloval, zato vloge, prejete oktobra 2018, ni obravnaval do začetka leta 2020. ZS je posvetovalno telo ministra za zdravje in je kot tak vezan na mandat ministra. Hkrati s potekom mandata ministra poteče tudi mandat ZS. Novi minister ima v skladu Pravilnikom o Zdravstvenem svetu tri mesece časa, da imenuje novi ZS. MZ je v odgovoru navedlo, da zato žal prihaja do zamika pri obravnavi nekaterih gradiv.

Pobudnik je potrdil, da je po našem posredovanju prejel poziv k dopolnitvi vloge in jo konec aprila 2020 tudi dopolnil.

Ponovno smo pisali MZ. Sicer smo izrazili razumevanje, da zaradi menjav ministrov prihaja do zamud pri obravnavi gradiv na ZS. Vendar pa smo tudi poudarili, da bi morali vsi deležniki stremeti k temu, da bi bile te čimkrajše, saj so tako dolge zamude z  vidika potreb bolnikov, ki potrebujejo zdravstvene storitve, res težko opravičljive.  

MZ je še enkrat pojasnilo, da je prihajalo do zamika obravnave vloge zaradi vezanosti mandata ZS na mandat ministra za zdravje. ZS v mandatu ministra Aleša Šabedra je mandat potekel 13. 3. 2020. Minister Tomaž Gantar je novi Zdravstveni svet imenoval 22. 6. 2020, Vlada Republike Slovenije (Vlada) pa je dala soglasje k imenovanju 16. 7. 2020. Prva, konstitutivna seja ZS, je bila sklicana 2. 9. 2020. Na tej je ZS imenoval tudi Komisijo za ocenjevanje vlog, ki je, v skladu s Postopkom obravnave vlog za nove zdravstvene programe, pristojna za obravnavo vloge.

Naknadno nas je MZ seznanilo še, da je ZS na seji dne 11. 11. 2020 obravnaval poročilo Komisije za ocenjevanje vlog o vlogi društva. Člani ZS so ocenili, da je vloga ustrezna in da s strokovnega vidika ni pripomb, kljub temu pa so potrebne še nekatere dopolnitve, zato je bilo društvo pozvano, da vlogo ustrezno dopolni najpozneje v treh mesecih (tj. do 12. 2. 2021).

MZ je dopis zaključilo z navedbo, da je skladno s 7. členom Pravilnika o Zdravstvenem svetu z odstopom ministra za zdravje, Tomaža Gantarja, prenehala tudi funkcija aktualnega ZS. Novi minister bo na podlagi drugega odstavka navedenega člena predsednika in člane ZS imenoval v roku 3 mesecev po nastopu funkcije.

Varuh razume, da sta tako Vlada kot MZ v času epidemije covid-19 zelo obremenjena, vendar pa to ne more biti opravičilo za zanemarjanje potreb ostalih bolnikov, ki potrebujejo zdravstvene storitve. Obravnava vloge društva pri ZS traja že skoraj 4 leta. Pričakujemo, da bo novi ZS imenovan čimprej, ko bo to mogoče in čimprej tudi pričel z delom. Potek obravnave vloge bomo spremljali še naprej. 9.4-7/2020

Natisni: