Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Ali zamuda roka za vložitev pritožbe res ni nevestno delo odvetnika?

Pobudnik je odvetniku očital nevestno delo in nas prosil za pomoč. Glavna obravnava v zadevi pobudnika je bila končana 3. 10. 2007 in pobudnik je bil seznanjen, da bo sodba izšla pisno. Dne 8.

11. 2007 se je pobudnik oglasil v odvetniški pisarni, kjer mu je odvetnik pojasnil, da bo sodba »prišla do konca decembra«. Pojasnilo očitno ni bilo točno, saj je odvetnik sodbo prejel že 25. 10. 2007. Rok za pritožbo zoper sodbo je potekel 9. 11. 2007, odvetnik pa je pritožbo zaradi napake pri vpisu sodbe v odvetniški pisarni vložil šele 12. 11. 2007. Sodišče je zato pritožbo zavrglo kot prepozno. Odvetnik je napako priznal in se pobudniku opravičil. Kljub temu je namestnica disciplinskega tožilca Odvetniške zbornice Slovenije (OZS) prijavo pobudnika zoper odvetnika zavrgla, ker v ravnanju odvetnika ni našla znakov disciplinske kršitve. Disciplinska kršitev odvetnika bi bila po njenem mnenju podana (kot izhaja iz obrazložitve sklepa), če bi bili v njegovem ravnanju ali opustitvi podani vsi znaki disciplinskih kršitev, kot so opredeljeni v Zakonu o odvetništvu in Statutu OZS. Odvetnik namreč le z zamudo roka za vložitev pritožbe ni storil kršitve dolžnosti pri opravljanju odvetniškega poklica, temveč gre dejanje, katerega posledica je odškodninska odgovornost odvetnika iz naslova njegove poklicne odgovornosti, če je škoda stranki s tako zamudo tudi nastala.

OZS smo prosili za mnenje, ali ne gre zamude roka za vložitev pravnega sredstva, zaradi česar stranka izgubi pravico do pravnega sredstva (kar je njena ustavna pravica), opredeliti kot nevestno zastopanje stranke, ki pomeni kršitev razmerja med odvetnikom in stranko (60. člen Zakona o odvetništvu oziroma 77.a člen Statuta OZS). Zbornica je pojasnila, da je treba v vsakem primeru posebej presojati, ali so izpolnjeni vsi znaki disciplinske kršitve, torej tudi ugotavljanje naklepa ali malomarnosti odvetnika, in ponovila stališče namestnice disciplinskega tožilca, ki v ravnanju odvetnika ni zaznala znakov disciplinskih kršitev.

Odgovor OZS torej ni pojasnil odločitve namestnice disciplinskega tožilca. Vendar Varuh nima možnosti, da bi lahko neposredno vplival na delo disciplinskih organov OZS, zato drugih ukrepov, razen opozorila na tak primer, v tej zadevi nismo mogli sprejeti. 6.8-11/2008

Natisni: