Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

CPT - Odbor za preprečevanje mučenja in nehumanega ter poniževalnega ravnanja ali kaznovanja

Mučenje in drugo grdo ravnanje spadata med najhujše kršitve človekovih pravic, človekove nedotakljivosti in človekovega dostojanstva. V skladu s Splošno deklaracijo človekovih pravic se nikogar ne sme mučiti ali z njim surovo, nečloveško ali ponižujoče ravnati. Po mednarodnem pravu izjeme niso dovoljene.

Vse države morajo upoštevati brezpogojno prepoved vseh oblik mučenja in drugega grdega ravnanja v vseh okoliščinah. Kljub prizadevanjem mednarodne skupnosti sta mučenje in drugo grdo ravnanje še vedno razširjena po vsem svetu. V mnogih državah se storilcev kaznivih dejanj mučenja in drugega grdega ravnanja pogosto še vedno sploh ne kaznuje.

Kaj je CPT?

Evropski odbor za preprečevanje mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja (CPT - European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) je specializiran neodvisni nadzorni organ Sveta Evrope.

Odbor je bil ustanovljen v skladu z Evropsko konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja, ki je začela veljati leta 1989.

Njegovo delo temelji na 3. členu Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic, ki določa: „Nikogar se ne sme mučiti, niti nečloveško ali ponižujoče z njim ravnati, ali ga kaznovati“.

CPT ni preiskovalno telo, ampak zagotavlja nesodni preventivni mehanizem za zaščito oseb, ki jim je bila odvzeta prostost, pred mučenjem in drugimi oblikami slabega ravnanja. Tako dopolnjuje sodno delo Evropskega sodišča za človekove pravice

Sestavljajo ga neodvisni, nepristranski strokovnjaki, kot so odvetniki, zdravniki in specialisti za zaporne ali policijske zadeve.

Ali je CPT del Evropske unije?

CPT ni del Evropske unije, ampak pripada Svetu Evrope s 47 državami članicami. Evropska unija se pogosto sklicuje na pripombe in priporočila CPT-ja med pripravo pravnih besedil in med stiki z državami članicami in državami nečlanicami.

Kaj dela CPT?

CPT obiskuje kraje pridržanja v državah članicah Sveta Evrope, da bi ugotovil, kako se ravna z osebami, ki jim je odvzeta prostost. Primeri krajev za pridržanje so: policijska postaja, zapori, centri za pridržanje mladoletnikov, centri za pridržanje priseljencev, psihiatrične bolnišnice ali domovi za socialno varstvo.

CPT opravi približno 18 obiskov na leto. Trajanje obiskov je od nekaj dni do dveh tednov, odvisno od vrste obiska. Obiski so lahko del načrtovanega periodičnega cikla (en obisk približno vsake štiri leta za vsako državo) ali nenapovedani („ad hoc“), če CPT meni, da je treba spremljati posebno resne razmere.

Delegacije CPT imajo neomejen dostop do krajev pridržanja in se lahko brez omejitev gibljejo po teh krajih. Delegacije CPT se pogovarjajo z osebami, ki jim je bila odvzeta prostost in prosto komunicirajo z vsakim, ki lahko zagotovi informacije.

Kaj CPT ne more storiti?

CPT ne obravnava individualnih pritožb.

CPT ne posega v sodne postopke.

CPT se ne ukvarja z obtožbami o slabem ravnanju, ki jih opravljajo zasebnik. .

CPT ne objavi svojega poročila o obisku, dokler vlada zadevne države ne zahteva objave

Kaj se zgodi po obisku CPT?

Po vsakem obisku CPT pošlje podrobno poročilo obravnavani državi. To poročilo vključuje ugotovitve Odbora, pa tudi njegova priporočila, pripombe in zahteve po informacijah.

CPT zahteva podrobne odgovore na vprašanja, ki so bila izpostavljena v njenem poročilu.

Za zagotovitev izvajanja priporočil CPT sodeluje v zaupnem dialogu z državo, ki lahko poteka v obliki izmenjave pisem ali pogovorov / sestankov na visoki ravni.

Ali lahko CPT pomaga posameznikom?

Za razliko od Evropskega sodišča za človekove pravice, CPT ni pooblaščen za obravnavo posameznih pritožb. Vendar pa lahko posamezniki o obtožbah o slabem ravnanju (v kraju pridržanja) na ozemlju ene od držav članic Sveta Evrope (ne glede na državljanstvo žrtve),obvestijo CPT v okviru njegovega obiska v državi.

Nadzorni mehanizem - Obiski CPT-ja v RS

CPT - Evropski odbor za preprečevanje mučenja in nehumanega ter poniževalnega ravnanja ali kaznovanja je v skladu s 1. odstavkom 10. člena Evropske konvencije o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja pripravil poročilo petega periodičnega obiska CPT v Republiki Sloveniji, ki je potekal v času od 28. marca do 4. aprila 2017. Poročilo je CPT sprejel na svoji 93. seji, ki je potekala od 3. do 7. julija 2017, in zajema različna priporočila, komentarje ter zahteve po pojasnilih.

Med rednim obiskom je delegacija CPT obiskala 10 ustanov iz pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za pravosodje ter Ministrstva za zdravje, in sicer dve policijski postaji, dva centra za pridržanje, center za tujce, troje zavodov za prestajanje kazni zapora ter enoto forenzične psihiatrije.

Delegacija CPT je v času obiska preverila obravnavo oseb, katerim je bila odvzeta prostost ter zagotavljanje pravnega varstva le-tem. Posebno pozornost je delegacija CPT namenila pregledu položaja oseb v zavodih za prestajanje kazni zapora; prav tako pa je delegacija CPT preučila tudi položaj tujih državljanov, katerim je bila odvzeta prostost na podlagi Zakona o tujcih oziroma Zakona o mednarodni zaščiti in forenzičnih psihiatričnih bolnikov.

Poročila Republike Slovenije o izvajanju Konvencije proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju ter Sklepne ugotovitve Odbora proti mučenju za Republiko Slovenijo:  

5 - Poročilo petega periodičnega obiska CPT v Republiki Sloveniji leta 2017- v angleškem jeziku

     Povzetek - v angleškem jeziku

            Odgovor Vlade RS (2017) - v slovenskem jeziku

4 - Poročilo četrtega periodičnega obiska CPT v Republiki Sloveniji leta 2012 - v angleškem jeziku

            Odgovor Vlade RS (2013) - v angleškem jeziku

3 - Poročilo tretjega periodičnega obiska CPT v Republiki Sloveniji leta 2006 - v angleškem jeziku

3 - Poročilo tretjega periodičnega obiska CPT v Republiki Sloveniji leta 2006 - v slovenskem jeziku

            Odgovor Vlade RS (2008) - v angleškem jeziku 

            Odgovor Vlade RS (2008) - v slovenskem jeziku 

2 - Poročilo drugega periodičnega obiska CPT v Republiki Sloveniji leta 2001- v angleškem jeziku

2 - Poročilo drugega periodičnega obiska CPT v Republiki Sloveniji leta 2001- v slovenskem jeziku

            Odgovor Vlade RS (2002) - v angleškem jeziku

            Odgovor Vlade RS (2002) - v slovenskem jeziku

1 - Poročilo prvega periodičnega obiska CPT v Republiki Sloveniji leta 1995 - v angleškem jeziku

Vmesno poročilo Vlade RS (1996) - v angleškem jeziku

Varuh kot Državni preventivni mehanizem (DPM)

Z Zakonom o ratifikaciji Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju (Uradni list, št. 20/2006, Mednarodne pogodbe, Uradni list, št. 114/2006) je bil v Republiki Sloveniji za državni preventivni mehanizem določen Varuh človekovih pravic RS.

Četrti člen Zakona o ratifikaciji namreč določa, da pristojnosti in naloge državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu v skladu z njegovim 17. členom izvršuje Varuh, v dogovoru z njim pa tudi v Sloveniji registrirane nevladne organizacije ter organizacije, ki so pridobile status humanitarne organizacije v Sloveniji.

Več o Državnem preventivnem mehanizmu pri Varuhu človekovih pravic si preberite tukaj.

Dokumenti in publikacije

STANDARDI CPT-ja  

V angleškem jeziku (tudi v drugih jezikih)

V slovenskem jeziku (ni prevoda)

Vsebinska poglavja splošnih priporočil CPT - 2000 (od 1 do 8) vsebujejo:

I.          Policijsko prijetje in pridržanje  

II.         Zapor (pripor)  

III.         Usposabljanje organov odkrivanja in pregona  

IV.        Zdravstvena oskrba v zaporih  

V.         Tuji državljani pridržani po zakonodaji o tujcih   

VI.        Prisilna hospitalizacija v psihiatričnih ustanovah

VII.       Mladoletniki, ki jim je odvzeta prostost 

VIII.      Ženske, ki jim je odvzeta prostost

Podatkovna baza HUDOC CPT

  • Poročila o obiskih
  • Javne izjave CPT
  • Standardi CP 

Publikacije Sveta Evrope s področja dela CPT-ja

Letna in Splošna poročila CPT-ja