Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude in širša vprašanja

Varuh je obravnaval primer pobudnice, ki ji Okrožno sodišče v Krškem ni odgovorilo na prošnjo, da bi lahko oba z očetom sodelovala v kazenskem...

Kršitelj: Okrajno sodišče v Krškem
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja
Priporočilo: Pobudnica ni mogla uveljavljati svojih interesov v sodnem postopku, ker je sodišče prezrlo njeno elektronsko pošto. Varuh je ravnanje sodišča ocenil pa kot kršenje načela dobrega upravljanja. Priporočil mu je posebno skrb za v prihodnje.
Povzetek:

Načelo dobrega upravljanja zahteva, da bi pobudnik na svojo vlogo prejel odgovor tožilstva ne da bi to moral prositi in brez posredovanja Vaaruha.

Več
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja
Povzetek:

Obdolženec ima pravico pregledati in prepisati svoj kazenski spis. Dokler postopek teče, dovoljuje pregled in prepis spisov organ, pred katerim teče...

Več
Povzetek:

Državni tožilec, če spozna, da ni podlage za pregon za kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, mora to v osmih dneh...

Več
Kršitelj: Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja
Povzetek:

Drugi odstavek 58. člena Zakona o prekrških (ZP-1) glede stroškov postopka v hitrem postopku odkazuje na smiselno uporabo določb tega zakona o rednem...

Več

Če je neko sodno zadevo že mogoče opredeliti kot sodni zaostanek glede na določila Sodnega reda, o tem, ali je bila s tem prekršena tudi pravica do...

Če terjatev upnika ni poravnana v celoti, ni podlage za izdajo sklepa o ustavitvi izvršbe. Kljub temu pa je prav, da sodišče tudi v takšnem primeru o...

Povzetek:

Na Varuha se je obrnil pobudnik, ki je storil prekršek po petem odstavku 19. člena ZPrCP. Slednji določa, da se lastnik zapuščenega vozila, ki vozila...

Več

Na Varuha človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) se je obrnila mladoletna oškodovanka v kazenskem postopku, ki je tekel pred Okrožnim sodiščem v...

Kršitelj: Okrožno sodišče v Ljubljani
Kršitev: 21. člen Ustave RS - Varstvo človekove osebnosti in dostojanstva
Priporočilo: Sodišče samo je, ne glede na morebitna izrecna opozorila strank, dolžno poskrbeti, da oškodovanci niso po nepotrebnem dodatno izpostavljeni ponovni viktimizaciji in travmatizaciji v postopkih
Povzetek:

Pobudnik je v svoji pobudi izpostavil neupravičeno dolgotrajno obravnavanje prijave zoper odvetnika iz Maribora pri Odvetniški zbornici Slovenije. Po...

Več