Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

PRAVILNIK o sodelovanju in ocenjevanju na javnem natečaju za diplomska, magistrska in doktorska dela s področja človekovih pravic

Na podlagi 10. člena Zakona o varuhu človekovih pravic (Uradni list RS, št. 69/17 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi s 6. členom Poslovnika Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 3/19) varuh človekovih pravic izdaja

 

PRAVILNIK o sodelovanju in ocenjevanju na javnem natečaju Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za diplomska, magistrska in doktorska dela s področja človekovih pravic 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(namen in cilj natečaja)

(1) Namen javnega natečaja Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za diplomska, magistrska in doktorska dela s področja človekovih pravic (v nadaljnjem besedilu: natečaj) je spodbujanje raziskovalne dejavnosti študentov vseh treh ravni visokošolskega študija na področju človekovih pravic, s poudarkom na proučevanju stanja človekovih pravic v Republiki Sloveniji ter implementaciji mednarodnih in evropskih standardov človekovih pravic v slovenski pravni red.

(2) Cilj javnega natečaja je spodbuditi raziskave glede človekovih pravic v Sloveniji na različnih znanstvenih področjih in holistično. S tem razpisom želi Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) dodatno prispevati tudi k uresničevanju druge faze Svetovnega programa za izobraževanje o človekovih pravicah v Sloveniji.

 

2. člen

(prijavitelji)

Na natečaju lahko sodelujejo kandidatke in kandidati, ki so uspešno izdelali in zagovarjali diplomsko, magistrsko ali doktorsko delo na univerzi oziroma visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji, ter kandidatke in kandidati iz Republike Slovenije, ki so uspešno zagovarjali diplomsko, magistrsko ali doktorsko delo na univerzi oziroma visokošolskem zavodu v tujini (v nadaljevanju: prijavitelji)

 

3. člen

(predmet natečaja)

(1) Predmet natečaja so uspešno zagovarjana diplomska, magistrska in doktorska dela na katerikoli univerzi oziroma drugem visokošolskem zavodu v Sloveniji ali v tujini, ki obravnavajo tematiko človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Republiki Sloveniji. To lahko vključuje obravnavo stanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Republiki Sloveniji, varstvo oziroma spodbujanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Republiki Sloveniji, preučevanje uveljavljanja mednarodnih in evropskih standardov človekovih pravic v slovenskem pravnem redu in politikah, področje stanja vladavine prava v povezavi s človekovimi pravicami v Republiki Sloveniji ipd.

(2) Predložena so lahko dela, napisana v slovenščini ali angleščini, za dela, napisana v drugih jezikih, pa si Varuh pridržuje pravico, da naloge ne sprejme, če ne bi mogel zagotoviti neodvisnih ocenjevalcev z znanjem tega jezika. V primeru, da delo ni napisano v slovenščini, mora biti prijavi priložen povzetek v slovenskem jeziku (250-500 besed). Na natečaju lahko kandidirajo posamezniki tudi z deli, ki so že bila prijavljena na drugih podobnih natečajih.

(3) Na natečaju se upoštevajo dela, zagovarjana v celotnem letu razpisa. Varuh obdobje za posamični natečaj navede v razpisu.

 

4. člen

(koordinator natečaja)

Pripravo in izvedbo natečaja koordinira Center za človekove pravice.

 

5. člen

(razpis natečaja in rok za oddajo dokumentacije)

(1) Varuh razpiše natečaj najkasneje do konca koledarskega leta.

(2) Rok za oddajo dokumentacije določi Varuh v razpisu, vendar najkasneje do konca februarja v naslednjem letu.

 

II. PRIJAVA NA NATEČAJ

6. člen

(razpisna dokumentacija)

(1) Prijavitelj pošlje, ali dostavi Varuhu naslednjo razpisno dokumentacijo:

 • en vezan izvod dela v trdih platnicah in elektronsko verzijo dela (na priloženem USB ključku),
 • potrdilo o uspešno opravljenem zagovoru diplomskega, magistrskega ali doktorskega dela z razvidnim datumom zagovora,
 • kratek življenjepis z osnovnimi osebnimi podatki in kontaktnim naslovom (poštni naslov, elektronska pošta, telefon).

 (2) Elektronska verzija ne velja kot nadomestilo za tiskan izvod.

 

7. člen

(naslov za oddajo prijave)

(1) Prijavitelj razpisno dokumentacijo odda na naslov Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana, s pripisom "ZA _ JAVNI NATEČAJ", v katerega vključi zaporedno številko javnega natečaja v skladu z razpisom.

(2) Prijavitelj v prijavi opredeli za kakšno delo gre:

 • za diplomo na 1. stopnji bolonjskega študija (»diploma 1«),
 • za magisterij na 2. stopnji bolonjskega študija (»diploma 2« ali »magisterij«),
 • doktorat (doktorska disertacija).

(3) Če je prijavitelj delo zagovarjal v tujini in je pridobil drugačen naziv, kot so uveljavljeni v Sloveniji, naj v prijavi navede primerljivo stopnjo oz. naziv po slovenskih standardih (diploma 1, diploma 2 oz. magisterij, doktorat znanosti).

 

8. člen

(soglasje avtorja)

(1) Prijavitelj s posredovanjem gradiva organizatorjem jamči, da razpolaga z vsemi materialnimi avtorskimi upravičenji na tem gradivu.

(2) Sodelovanje na natečaju se šteje kot soglasje prijavitelja, da se prispela naloga obdrži v arhivu Varuha, nagrajena naloga pa lahko posreduje splošni knjižnici, s katero sodeluje Varuh.

(3) Prijavitelj se s prijavo strinja, da lahko Varuh uporablja njegove osebne podatke za potrebe izvedbe natečaja in morebitno poznejše komuniciranje, povezano z natečajem (javna objava nagrajencev ipd.).

 

III. OCENJEVANJE IN PRIZNANJA

9. člen

(strokovna komisija Varuha)

(1) Strokovna komisija Varuha (v nadaljnjem besedilu: komisija) ocenjuje diplomska, magistrska in doktorska dela z različnih področij na temo človekovih pravic v Republiki Sloveniji.

(2) Komisijo imenuje varuh človekovih pravic izmed zaposlenih pri Varuhu in ima najmanj tri člane.

(3) Če je v posamezni kategoriji prijavljenih več kot 10 del, varuh človekovih pravic lahko za to kategorijo imenuje samostojno strokovno komisijo Varuha za ocenjevanje diplomskih, magistrskih ali doktorskih del. Komisija za posamezno kategorijo ima najmanj tri člane in je imenovana izmed zaposlenih pri Varuhu.

(4) Varuh s sklepom imenuje predsednika in člana komisije.

(5) Pri imenovanju članov komisije varuh človekovih pravic upošteva interes zaposlenih ter stopnjo in vrsto izobrazbe.

(6) Predsednik in člana komisije so imenovani za eno razpisno obdobje.

 

10. člen

(merila za ocenjevanje)

(1) Komisija pri ocenjevanju upošteva naslednja osnovna merila:

a)      izvirnost teme,

b)      celovitost pristopa k obravnavani temi,

c)      strokovnost in zahtevnost,

d)      relevantnost naloge v smislu obravnavanja aktualnih vidikov človekovih pravic v Republiki Sloveniji, in

e)      splošno kakovost dela.

(2) Vsak član komisije vsako delo točkuje po v prejšnjem odstavku navedenih merilih, tako da vsako merilo oceni z oceno od 1 do 10. Vsako delo lahko pridobi največ 50 točk na posameznega ocenjevalca.

 

11. člen

(določitev nagrajencev)

(1) Nagrajena so dela z največjim številom prejetih točk.

(2) Komisija odloča o nagradah na seji.

(3) Če je več del ocenjenih z enakim številom točk o priznanjih po vsebinski razpravi odloči komisija na seji z večino glasov vseh članov.

(4) Komisija lahko odloči, da v posamezni kategoriji podeli manj priznanj ali da priznanja sploh ne podeli.

(5) Če komisija oceni, da je kvalitetnih del s pomembno tematiko raziskovanja več, lahko predlaga tudi podelitev dodatnih priznanj. Takšno priznanje lahko dobijo le dela, ki prejmejo skupaj najmanj 120 točk.

 

12. člen

(obvestilo varuhu človekovih pravic)

Predsednik komisije za varuha človekovih pravic pripravi poročilo o delu in odločitvah komisije.

 

13. člen

(priznanja Varuha)

(1) Nagrajena so po mnenju komisije najboljše tri naloge v naslednjih treh kategorijah:

 • diplomske naloge,
 • magistrske naloge in
 • doktorske naloge.

(2) V posamezni kategoriji sena predlog komisije podeli priznanja Varuha za:

 • prvo mesto na I. javnem natečaju Varuha,
 • drugo mesto na I. javnem natečaju Varuha in
 • tretje mesto na I. javnem natečaju Varuha.

(3) V vsaki kategoriji lahko Varuh na predlog komisije podeli dodatno priznanje Varuha.

 

IV. PODELITEV PRIZNANJ IN PREDSTAVITE NAGRAJENIH DEL

14. člen

(vsebina priznanja Varuha)

Priznanje Varuha vsebuje glavo Varuha, ime in priimek nagrajenca, navedbo natečaja, naslov nagrajene naloge, univerzo in visokošolski zavod, na katerem je bila pripravljena in leto, vrsto priznanja in kategorijo, kraj in datum priznanja, ime in priimek varuha človekovih pravic in njegov podpis ter žig varuha.

 

15. člen

(prevzem priznanja)

(1) Prijavitelj je kot nagrajenec upravičen do prevzema priznanja osebno na svečani javni podelitvi priznanj, ki jo organizira Varuh, na kateri nagrajenci svoje naloge na kratko javno predstavijo.

(2) Če se nagrajenec dogodka ne more udeležiti lahko priznanje prejme na podelitvi v njegovem imenu oseba, ki jo nagrajenec pisno pooblasti, ali pa priznanje kasneje prevzema osebno na sedežu Varuha.

 

16. člen

(nagrajena dela)

Nagrajeno delo lahko Varuh posreduje splošni knjižnici, s katero sodeluje, s priporočilom, da so tam dostopna splošni javnosti.

 

V. KONČNA DOLOČBA

17. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani Varuha človekovih pravic Republike Slovenije.

 

 

 

Številka: 0101-7/2022 -1 – NA                                                         Peter Svetina

Datum: 2. 6. 2022                                                                       varuh človekovih pravic

 

 

Datum podpisa: 2. 6. 2022

Datum objave na spletni strani Varuha: 2. 6. 2022