Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Zbirke podatkov

1. Evidenca zadev

Odgovorna oseba za zbirko je Mojca Šraj, vodja glavne pisarne.
Osebne podatke, ki se nanašajo na to zbirko, lahko obdelujejo vsi zaposleni pri Varuhu, potem ko podpišejo izjavo iz 27. člena Pravilnika.

Pravna podlaga: 9., 26. in 28. člen Zakona o varuhu človekovih pravic (Uradni list RS, št. 71/93, 15/94-popr., 56/02-ZJU in 109/12, v nadaljnjem besedilu: ZVarCP).

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pobudniki in prizadeti po ZVarCP, prosilci po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14 in 19/15 – odl. US, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ) in posamezniki, na katerih pisanje se pri Varuhu človekovih pravic odpre zadeva.

Namen obdelave osebnih podatkov: Izvrševanje zakonitih pristojnosti Varuha človekovih pravic

Rok hrambe: Trajno.

Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP: možnost vpogleda v spis skladno s poslovnikom Varuha - po izrecni odobritvi varuha ali pristojnega namestnika varuha

Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek, ime, naslov prebivališča, poštna številka, kraj

Uporabniki zbirke: zaposleni pri Varuhu

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:

Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil predstojnik in so navedene na seznamu, ki je priloga Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov (v nadaljevanju: Pravilnik), št. 0101-5/2006-1-KV z dne 25.07.2006 in Pravilnika o dopolnitvi Pravilnika, št. 0101-5/2015-1-KV, z dne 22.05.2015, ki ga je izdala varuhinja človekovih pravic. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakovi, optični diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognja varne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku.

Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povezuje točno ta registrirana zbirka):
osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.

Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP- 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP-1.


2. Evidenca o stroških dela in "MFERAC"

Odgovorni osebi za zbirko sta Tanja Kadunc, vodja pisarne generalne sekretarke in Andreja Novak, svetovalka generalne sekretarke.

Osebne podatke, ki se nanašajo na to zbirko, lahko obdelujeta Tanja Kadunc, vodja pisarne generalne sekretarke in Andreja Novak, svetovalka generalne sekretarke

Pravna podlaga: b. točka 6. člena, 12., 16. in 17. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06, v nadaljnjem besedilu: ZEPDSV)

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri Varuhu človekovih pravic RS.

Namen obdelave osebnih podatkov: Izvrševanje zakonitih pristojnosti Varuha človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh)

Rok hrambe: trajno

Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP : Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.

Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki iz 13. člena ZEPDSV:

a) podatki o delavcu: 
osebno ime,  datum rojstva, če oseba nima EMŠO,  kraj rojstva,  država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država),  naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država),  izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj);

b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci):
vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje;

c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi:
datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo;

č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi:
datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.

Uporabniki zbirke: Ministrstvo za finance RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:

Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil predstojnik in so navedene na seznamu, ki je priloga Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov (v nadaljevanju: Pravilnik), št. 0101-5/2006-1-KV z dne 25.07.2006 in Pravilnika o dopolnitvi Pravilnika, št. 0101-5/2015-1-KV, z dne 22.05.2015, ki ga je izdala varuhinja človekovih pravic. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakovi, optični diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognja varne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku.

Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povezuje točno ta registrirana zbirka): jih ni

Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1
: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP-1.

3. Evidenca o izrabi delovnega časa

Odgovorna oseba za zbirko Tanja Kadunc, vodja pisarne generalne sekretarke.
Osebne podatke, ki se nanašajo na to zbirko lahko obdelujejo Tanja Kadunc, vodja pisarne generalne sekretarke, Andreja Novak, svetovalka generalne sekretarke in Borut Goli, sodelavec - koordinator – sistemski administrator

Pravna podlaga: c. točka 6. člena, 12. in 18. člen ZEPDSV

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri Varuhu človekovih pravic RS.

Namen obdelave osebnih podatkov: Ugotavljanje prisotnosti zaposlenih, opravljenih službenih potovanj, izrabe letnega in izrednega dopusta, bolniških in drugih odsotnosti zaposlenih in opravljenih nadur pri Varuhu človekovih pravic RS.

Rok hrambe: trajno

Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP: Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.

Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime delavca ter podatkie iz 18. in 19. člena ZEPDSV

Skladno z 18. členom ZEPDSV delodajalec dnevno vpisuje v evidenco o izrabi delovnega časa za posameznega delavca naslednje podatke:
podatke o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.

Uporabniki zbirke: Kadrovska služba Varuha

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:

Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil predstojnik in so navedene na seznamu, ki je priloga Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov (v nadaljevanju: Pravilnik), št. 0101-5/2006-1-KV z dne 25.07.2006 in Pravilnika o dopolnitvi Pravilnika, št. 0101-5/2015-1-KV, z dne 22.05.2015, ki ga je izdala varuhinja človekovih pravic. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakovi, optični diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku.

Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): jih ni

Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP-1.
4. Evidenca video nadzora

Odgovorna oseba za zbirko Urška Nardoni, generalna sekretarka.
Osebne podatke, ki se nanašajo na to zbirko, lahko obdeluje Urška Nardoni, generalna sekretarka.

Pravna podlaga: 74., 75. in 77. člen ZVOP-1 in Hišni red v poslovnih prostorih Varuha človekovih pravic Republike Slovenije  št. 0101-3/2014-1-KV z dne 15.09.2014 (v nadaljnjem besedilu; Hišni red)

Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki:
zaposleni in obiskovalci prostorov Varuha.

Namen obdelave osebnih podatkov: varnost ljudi in premoženja, nadzor vstopov in izstopov v službene prostore in iz njih.

Rok hrambe: 3 dni na trdem disku na strežniku

Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):

Vrste osebnih podatkov v zbirki: posnetek posameznika, datum in čas vstopa v prostor.

Uporabniki zbirke: Varuh

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:

Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil predstojnik in so navedene na seznamu, ki je priloga Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov (v nadaljevanju: Pravilnik), št. 0101-5/2006-1-KV z dne 25.07.2006 in Pravilnika o dopolnitvi Pravilnika, št. 0101-5/2015-1-KV, dne 22.05.2015, ki ga je izdala varuhinja človekovih pravic. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakovi, optični diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku.

Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): jih ni.

Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP-1.

5. Evidenca zadev z osebnimi podatki

Odgovorna oseba za zbirko je Mojca Šraj, vodja glavne pisarne

Osebne podatke, ki se nanašajo na to zbirko, lahko obdelujejo:

  • zaposleni v glavni pisarni (odpiranje zadev in odprema dokumentov)
  • Andreja Novak, svetovalka generalne sekretarke - zadeve s klasifikacijskimi znaki 02.., 03.., 0402
  • Tanja Kadunc, vodja pisarne generalne sekretarke - zadeve s klasifikacijskimi znaki 02.., 03.., 0402, 0409
  • zaposleni, zadolženi za izvajanje nalog Državnega preventivnega mehanizma: Robert Gačnik, svetovalec Varuha, mag. Jure Markič, svetovalec Varuha in Lili Jazbec, svetovalka Varuha - zadeve s klasifikacijskim znakom 0409
  • člani kolegija varuhinje/varuha.

Pravna podlaga: a. točka, č. točka in o. točka 6. člena ZEPDSV, 12., 13., 14., 15., 20. in 21. člen ZEPDSV, 5. člen Zakona o ratifikaciji Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju (Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, št. 20/06, v nadaljnjem besedilu: MOPPM).

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni in osebe, ki z Varuhom sodelujejo pri izvajanju njegovih pristojnosti na področju izvajanja nalog državnega preventivnega mehanizma.

Namen obdelave osebnih podatkov: za povračilo stroškov dela in plačila opravljenega dela

Rok hrambe: trajno

Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno)

Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki, ki jih določa 13. člen ZEPDSV

Uporabniki zbirke: Ministrstvo za finance RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:

Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil predstojnik in so navedene na seznamu, ki je priloga Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov (v nadaljevanju: Pravilnik), št. 0101-5/2006-1-KV z dne 25.07.2006 in Pravilnika o dopolnitvi Pravilnika, št. 0101-5/ 2015-1-KV, dne 22.05.2015, ki ga je izdala varuhinja človekovih pravic. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, magnetni trakovi, optični diski, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v kovinske ognjevarne omare. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku.

Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): jih ni.

Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena ZVOP-1.