Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Zadržanje izvedbe volitev v občinske organe Mestne občine Koper nedopusten poseg v volilno pravico

Občani Mestne občine Koper (MOK) so na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) naslovili pobudo zaradi kršitve volilne pravice iz 43. člena Ustave. Ustavno sodišče Republike Slovenije (US RS) je namreč z odločbo številka U-I-137/10-47 med drugim tudi odpravilo akt o razpisu rednih volitev v občinske svete in rednih volitev župana v delu, ki se nanaša na volitve v MOK ter državnemu zboru naložilo, da volitve v občinske organe razpiše šele po tem, ko bo (najpozneje) v dveh mesecih od sprejema odločbe U-I-137/10-47 odpravil neskladnosti Zakona o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij (ZUODNO) z Ustavo in ustanovil občino Ankaran.

Varuh sicer ne more presojati ustavnosti, zakonitosti ali pravilnosti odločitev sodišč, še zlasti ne odločitev ustavnega sodišča. Lahko pa na podlagi 25. člena Zakona o varuhu človekovih pravic v zadevi, ki jo obravnava, ne glede na vrsto ali stopnjo postopka posreduje svoje mnenje z vidika  varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Varuh  je v mnenju uvodoma ugotovil, da državni zbor kljub več poskusom ni uspel zagotoviti uresničitve izreka odločbe US RS glede ustanovitve občine Ankaran. Nespoštovanje odločitve US RS je zato po mnenju Varuha novo dejstvo, ki ga ustavno sodišče v svoji odločbi ni moglo upoštevati. To novo dejstvo pa pomembno vpliva na zagotavljanje periodičnosti volitev kot enega pomembnejših elementov volilne pravice in načela demokratičnosti.

US RS je v svoji odločbi ugotovilo, da čas dveh mesecev, ki je bil določen za uskladitev neustavnosti ZUODNO, pomeni le krajši zamik volitev, ki ne predstavlja nedopustnega posega v volilno pravico. Po mnenju Varuha z uporabo argumenta a contrario pomeni vsak nov dan nespoštovanja roka za uskladitev neustavnosti ZUODNO daljši zamik volitev, ki predstavlja nedopustni poseg v volilno pravico. Z vsakim novim dnem se namreč časovni zamik izvedbe volitev podaljšuje, s tem pa se v dilemi med zagotovitvijo izvrševanja lokalne samouprave na eni, ter pravico do periodičnih volitev na drugi strani, tehtnica nagiba v korist slednje.

Varuh je navedeno mnenje posredoval pobudnikom, v vednost pa tudi predsednikoma ustavnega sodišča in državnega zbora.


Natisni: