Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Usklajevanje invalidnin še ni v teku, ministrstvo ravna neodgovorno

Pobudnik je v pobudi Varuha opozoril na nemogoč položaj invalidov. Navajal je, da je invalid I. stopnje. Prejema invalidnino, ki pa se že dlje časa ne usklajuje več. Napisal je, da se je v zadnjih letih že nekajkrat s prošnjo za pojasnilo obrnil na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), pa tudi na Ministrstvo za zdravje (MZ) glede usklajevanja invalidnin po 1. 1. 2015. Pristojni so mu pojasnili, da bo problem rešen najkasneje 1. 1. 2015. Pobudi je priložil odgovor MZ iz leta 2013, iz katerega izhaja, da bo MZ pripravilo ustrezen podzakonski akt, ki bo problem pravočasno uredil. Tudi ministrica za zdravje je v osebnem pogovoru z varuhinjo človekovih pravic sredi decembra 2014 zatrdila, da je tak predpis že v pripravi, čeprav bi moral v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju začeti veljati najkasneje 1. 1. 2015.

 

Na MZ smo se obrnili z vprašanjem, kdaj bo pripravljen ustrezen pravilnik, ki bo uredil vrste in stopnje telesnih okvar ter določil pravila za usklajevanje invalidnin, ki pripadajo osebam, ki jim je bila priznana telesna okvara. Na odgovor še vedno čakamo, kljub nekajkratnim pozivom k odgovoru. Menimo, da je pobuda utemeljena, ravnanje MZ pa ocenjujemo kot neodgovorno. Zaradi neodzivnosti MZ pa je ovirano tudi delo Varuha. 3.2-11/2015

Natisni: