Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Sodna taksa v postopku o prekršku

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik, ki mu je prekrškovni organ Mestno redarstvo Mestne občine Ljubljana zaradi neplačane parkirnine v dveh primerih izrekel globo, ki jo je pobudnik vsakič v polovičnem znesku 20,00 EUR tudi plačal, ne da bi izrečeni globi kakorkoli ugovarjal. Zatem je pobudnik prejel še naloga za plačilo sodne takse, vsakega v znesku 40,00 EUR, kar se mu je zdelo nezakonito. Pobudnik pri tem ni znal pojasniti, ali mu je bil za vsakega izmed storjenih prekrškov izdan plačilni nalog ali odločba o prekršku, saj naj bi shranil le oba naloga za plačilo sodne takse.

Prekrškovni organ je sporočil, da je pobudnik res prejel dva naloga za plačilo sodne takse, in sicer v dveh primerih, ko prekrška ni zaznal osebno prekrškovni organ. V obeh primerih je postopek stekel na podlagi pisnega predloga oškodovanca – Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o. Pobudnik je bil v obeh primerih pozvan, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška, vendar se o teh ni izjavil. Prekrškovni organ je nato v primerih pobudnika o prekrških odločil z odločbo. Poleg globe mu je zato naložil tudi plačilo stroškov postopka, to je sodne takse, ki je bila kasneje odmerjena skladno z določbami 143. člena ZP-1.

Šele, ko so se na podlagi opravljene poizvedbe pri prekrškovnem organu razjasnile vse okoliščine postopka o prekršku, smo pobudniku lahko pojasnili, da se v skladu s prvim odstavkom 57. člena ZP-1 postopek o prekršku konča s plačilnim nalogom le v primeru, ko prekršek zazna pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa, kar pa uslužbenec Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o. seveda ni. Ker sta postopka o prekršku v primeru pobudnika tekla na podlagi predloga oškodovanca, je prekrškovni organ o prekršku moral odločiti z odločbo, kot določa 56. člen istega zakona. To pa ima na podlagi 144. člena ZP-1 za posledico tudi plačilo sodnih stroškov. Prekrškovni organ je zato z odločbo o prekršku obeh primerih odločil, da mora pobudnik plačati sodno takso, ki bo odmerjena po pravnomočnosti odločbe o prekršku z nalogom za plačilom sodne takse. Ob tem smo pobudnika tudi poučili, da bi moral v primeru, če je menil, da mu je plačilo sodne takse naloženo nezakonito, zoper odločbo o prekršku vložiti zahtevo za sodno varstvo. Po pravnomočnosti odločbe o prekršku postane namreč pravnomočna tudi obveznost storilca, da sodno takso plača. Nalog za plačilo sodne takse, s katerim je ta po pravnomočnosti odločbe o prekršku odmerjena, se lahko zato izpodbija le iz razloga, da je ta že plačana, ali da je bila napačno odmerjena. 6.6-52/2013

Natisni: