Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Sodišče svoje poglede podaja v sodnih odločitvah in ne v dopisih

Če sodišče meni, da je uresničevanje katerega koli dela starševske skrbi v nasprotju s koristjo otrok(a), mora starševsko skrb omejiti z ustrezno odločitvijo, zoper katero je možno uporabiti pravna sredstva.

Pobuda je opozorila, da je sodišče poslalo na naslov šole dopis, v katerem sodišče pojasnjuje, da je bila pravilna odločitev šole, da enemu od staršev ne omogoči vpogleda v nekatere osebne podatke otrok, ki so sicer zaupani v varstvo in vzgojo drugemu od staršev.

Sodišče smo zaprosili za pojasnila o pravni naravi in podlagah takšnega dopisa in prejeli odgovor, da gre v konkretnem primeru za vprašanje, ki presega pooblastila Varuha, ki mu določba 24. člena Zakona o varuhu človekovih pravic (ZVarCP) omogoča obravnavo zadev, o katerih se odloča v pravnih postopkih, le v primeru neutemeljenega zavlačevanja postopka ali očitne zlorabe oblasti. Odločanje v zadevi še ni zaključeno, predmetni dopis pa je bil odziv na zaprosilo, ki ga je poslala šola.

V dodatnem dopisu smo sodišču pojasnili, da ima pobudnik v zvezi s svojo zahtevo za vpogled v osebne podatke sicer na voljo upravne postopke. Smo pa opozorili, da dopis sodišča sicer ne bi smel imeti pravnih učinkov, ima pa po našem mnenju dejanske, saj lahko vpliva na ravnanja prejemnika dopisa. Utemeljeno se je namreč zastavilo vprašanje, ali je sodišče mnenja, da bi bila seznanitev starša z osebnimi podatki otroka, v nasprotju s koristjo otroka. Zato nas je zanimalo, ali je sodišče v tem delu omejilo starševsko skrb, ali po mnenju sodišča takšna omejitev izhaja že iz ukinitve stikov, ki je bila sprejeta v postopku, ali pa gre za kakšno tretjo možnost. Odgovor na ta vprašanja bi nam omogočal presojo o (ne)utemeljenosti očitkov v pobudi oziroma po potrebi omogočil, da oblikujemo mnenje z vidika varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin po 25. členu ZVarCP. Če namreč sodišče meni, da bi bila seznanitev pobudnice z osebnimi podatki otrok(a) v nasprotju s koristjo otrok(a), potem, bi o tem moralo sodišče sprejeti ustrezno odločitev, zoper katero je možno uporabiti pravna sredstva in ne zgolj svoje stališče predstavljati z dopisom. Odločitev sodišča, bi morala biti po našem mnenju ustrezno obrazložena[1].  S primerno obrazložitvijo, se namreč izognemo očitkom o netransparentnosti/arbitrarnosti sodnega postopka[2]. Sodišču smo tudi  pojasnili, da nismo presegli zakonskih pooblastil, saj se brez ustreznih pojasnil do  očitkov v pobudi niti ne moremo opredeliti. Pri tem nismo in ne želimo posegati v samo vsebino sodnega odločanja, ki v obravnavani zadevi še ni niti zaključeno. Predmet naše obravnave je bil dopis le dopis.

Sodišče se na naš ponovni poziv ni več odzvalo. Ne glede na to pa je sodišče seznanjeno z našim stališčem. Pobudo smo šteli za utemeljeno. Glede na to, da nismo prejeli vseh pojasnil sodišča, za katera smo zaprosili, sicer ne moremo podati dokončne ocene, v katere pravice bi lahko bilo poseženo, menimo pa, da je že neustrezno odzivanje na naše pozive o razjasnitvi pomena in narave predmetnega dopisa neskladno z načelom dobrega upravljanja iz 3. člena ZVarCP. 21.0-21/2020


[1]   Obrazložitev sprejete odločitve s strani sodišča, je avtonomna prvina pravice do poštenega sojenja, ki ga – v okviru pravice do enakega varstva pravic – zagotavlja 22. člen Ustave. Ima izvirno vrednost, ki je v zagotavljanju uvida v razloge za odločitev samega po sebi. Za zagotovitev človekove pravice do pravičnega in poštenega sojenja in za zagotovitev zaupanja v sodstvo je velikega pomena, da stranka lahko spozna, kakšni so bili razlogi za odločitev, nanašajoč se na njeno pravico, obveznost oziroma pravni interes. Ustrezna obrazložitev je hkrati tudi pogoj za preizkus razumnosti sprejete odločitve. Namen človekove pravice do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave, ki vsebuje tudi jamstvo obrazloženosti odločitve, je varovati posameznika v postopkih odločanja o njegovih pravicah, obveznostih oziroma pravnih koristih. (Primerjaj odločitve Ustavnega sodišča, Up-147/09, U-I-302/09, U-I-139/10, Up-748/10…)

[2] Primerjaj odločitve ESČP, Martinie proti Franciji, Axen proti Nemčiji, Ramos Nunes de Carvalho e Sá proti Portugalski…

Natisni: